Samhandlingsreformen: Riktig diagnose – riktig behandling?

Mens sola står høyest på himmelen og Stortinget er i ferd med å ta ferie legger Bjarne Håkon Hanssen og Magnhild Meltveit Kleppa fram Samhandlingsreformen. Løsningen på problemene i helse- og omsorgssektoren. Her identifiserer han problemet til å være manglende samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, og løsningen til å være bedre kommunikasjon, flytting av penger og flere fastleger på sykehjem. Høytsvevende ord, og med ferien rett rundt hjørnet risikerer de å stå uten motmæle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Velferdsreform
Dette er ikke en sak hvor Venstre og de rød-grønne står helt på hver vår side. Langt på vei vil jeg i dette innlegget berømme Regjeringen for sitt diagnostiske arbeid. Målet vi har felles er at flest mulig skal få mest mulig hjelp nærmest mulig hjemmet. Færre bør innlegges sykehus, flere bør kunne tilbys behandling på sykehjemmene og flere bør kunne følges opp i kommunehelsetjenesten. Vi må unngå at de gamle og syke blir kasteballer mellom nivåene, slik mange opplever det i dag. Regjeringen treffer imidlertid ikke målskiva fullt ut når de som behandling her foreslår at fastlegelistene må bli kortere, fastlegene bør ha færre dager på kontoret og penger skal flyttes til kommunene for så å brukes rett i sykehuskassa. Noe har gått skeis i analysen.

Fastlegens rolle
Fastlegene er bærestolpen i primærhelsetjenesten. Ikke minst gjelder dette satsning på hjelp til kronikerne nært hjemmet og i satsninga på forebyggende helsearbeid. Å redusere tilgjengeligheten til fastlegen til tre av ukas sju dager, mellom kl ni og tre, vil nok ikke kunne bidra til å redusere innleggelser fra primærhelsetjenesten, og heller ikke bidra til kontinuitet for pasienten — men heller øke belastningen på legevaktene.

Sterke fagmiljø
Rekruttering av leger til sykehjemmene er et sårt tiltrengt viktig skritt for å øke graden av behandling der, både for den enkelte pasient og for framtidas eldrebølge— men er ikke et grep som kan utføres med tvang. Rekrutteringstiltakene må i større grad være tuftet på gulrot enn pisk. Til sist må nevnes at dersom kommunene skal overta oppgaver fra sykehusene, må kommunene være robuste nok til å håndtere disse oppgavene. Venstre vil flytte totalt 10% av de offentlige oppgavene og midlene fra statlig til kommunalt nivå.

Velferds-Norge trenger en Velferds-reform; diagnosen er riktig. Når sommerferiestart velges som tidspunkt for framlegg av Samhandlingsreformen er risikoen stor at diskusjonen fort dør hen. Jeg vil fremheve at til det er den altfor viktig. Det nærmer seg et stortingsvalg, og Venstre vil her holde saken varm også når sommersola ikke varmer. En stemme til Venstre er en stemme til et mer bærekraftig helse- og omsorgstilbud.

Maria Serafia Fjellstad
3.kandidat for Troms Venstre ved årets Stortingsvalg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**