Viktig kommunestyre sett fra et Venstre perspektiv

Tross i at vi i flere saker stemte som del av et mindretall så må dette halvårets siste kommunestyre, er venstre godt fornøyd. Først og fremst for at rådmannens innstilling som ville flytte 1 til 4 klasse fra Skaiå til birketveit ikke fikk flertall, selv om vi er usikre om utfallet når flertallet la opp til en ny runde med evalueringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Sakspapirene: http://iveland.kommune.no/index.php?m=fil&m_action=vis&f_id=1397

I flere andre saker var våre mindretallstemmer viktige for å marke Iveland Venstres standpunkter. Kanskje særlig er dette gjeldene med tanken på stedsutviklingsplanen, som etter vår skjønn er misbruk av kommunens penger.

Angående interpellasjonen fra FrPs Viggo Åsheim som Iveland Venstre støtter intensjonen i. Syntes vi at det er synd, og mener det er svært uheldig at den i praksis ble avvist av Ordføreren.

Sak 30. Formannskapets innstilling, 16 mot 1 stemme
Forslag om avgiftsøke i 2 trinn, falt mot rådmannens innstilling med 8 mot 9 stemmer.

Sak 31. Rådmannens innstilling

Sak 32. Gro Anita fremmer forslag.
1 og 2 som formannskapets innstilling.
3. Rådmannen legger frem sak om punkt 2 snarest.
Arbeiderpartiet opprettholder sitt forslag fra utvalgsmøtene, Venstre støtter dette.
Per Olav Engen hold et fremdragende innlegg der han forsvarte dagens skolestruktur. Han vektla elevers trivsel, folkelig engasjement, fordelen med å ha delt skole, og å ha barneskolen sammen med barnehagen.
Han stilte også spørsmål om en skolesammenslåing ville gi en reelt bedre ressursutnyttelse i skolen.

Marius Brufjell holdt innlegg på vegne av Iveland Venstre:
Marius sa at for Venstre var det uaktuelt å endre skolestrukturen. Skolen er så viktig at det må prioriteres, den nåværende løsningen er best for elevene, derfor skal vi gå for den.
Vi vil derfor støtte Aps, forslag.

Han sa også at han var åpen for å flytte 5-7 klasse til Skaiå, men han ville ikke gå inn for dette da han hadde mer tro på små enheter. Videre tilbakeviste han en påstand om at Vatnestrøm skole hadde dårlig samarbeid og viste til en nylig utgitt rapport. Der sto det at samarbeidet var svært bra. I tillegg til disse fordelene er skolen en viktig del av et bygdesentra, et argument som må vektlegges.
Vår skole er en perle for innbyggerne i Iveland, den må bevares. Skolestrukturen ligger derfor fast, sa han.

Blant våre meningsmotstandere og særlig blant Heidi M. Øydna fra KrF ble det fremholdt at viljen til å opprettholde dagens skolestruktur er forankret i følelser og ikke i fornuft, og at det er klare faglige argumenter både pedagogisk og økonomisk, for å samle skoleenhetene. Og selv og vi er uenige må det sies at hun argumenterte godt for sitt syn og fremmet rådmannens innstilling som sitt eget. Også Viggo Åsheim argumenterte godt for en samlet skole: "Av hele mitt hjerte tror jeg at rådmannens forslag er det beste for Ivelands fremtid"

I denne debatten har det vært så mange rare argumenter at jeg har glemt hvor jeg egentlig skylle begynne, sa Gunnar Skripeland. Og sa at han oppfattet rådmannens forslag om at skolesentraliseringen var et mål i seg selv, og viste til mangel på dokumentasjon på at dette er en fordel økonomisk og pedagogisk. Videre fulgte han opp med å peke på at dette egentlig er en debatt om skolestruktur, og ikke noe annet. Jeg er redd for at ved å utsette og utrede saken er med på å ta en ny runde i debatten og få frem at det eneste alternativet er å samle skolen på birketveit. Derfor vil vi ikke gå for SPs forslag om å inkluderte momentet med å flytte 5-7 klasse i debatten om skolestrukturen.

Heidi M-Øynas forslag fikk 5 stemmer
Arbeiderpartiets forslag fikk 5 stemmer.
Senterpartiets forslag fikk 12 stemmer mot formannskapets innstilling.
Senterpartiets forslag vedtatt.

Sak 33.
6 medlemmer stemte mot rådmannens innstilling.

Sak 34
Ap fremmet sitt forslag fra hovedutvalgsmøtene, som fikk 3 stemmer.

Sak 35
Olaf Engestøl fremhevet at signalene fra rådmannen er entydige i at å tilslutte seg Knps sitt IKT samarbeid, og at det dermed ikke er ansvarlig å bruke tid og penger på dette
Ole Magne fremmet forslag om å utsette saken, noe som ble vedtatt med 12 stemmer.

Sak 36
Vedtatt etter rådmannens innstilling

Sak 37
Vedtatt etter rådmannens innstilling.

Sak 38
Gunnar Skripeland utrykket en stor skepsis til utbyggingen av parkeringsplassen, både når det kom til saksgang og mangel informasjon om saken. Videre er ikke dette plassen jeg vil bruke kommunens penger på. Vi i Iveland Venstre er hjertens enig med Gunnar Skripeland og støtter hans forslag om å bruke de avsatte pengene på andre ting i sentrum enn BLEST prosjektet.

Øyvind Skaiiå var langt på vei enig med Gunnar, og bekymret seg for hvordan det skulle bli med parkeringsplasser og mente at dette ikke var noen god måte å bruke kommunens penger på. Men mente at prosjektet skulle gjennomføres når man var kommet så langt. Videre bekymret han seg for grunnforholdene under den nåværende parkeringsplassen. Viktige momenter fra Øyvind Skaiiå.

Sak 39
Rådmannens innstilling ble enstemming vedtatt.

Sak 40

Gunnar Skripeland holdt innlegg og sa at han ville stemme mot rådmannens innstilling, noe også Kerry Mykland gjorde.

Sak 41
Gunnar Skripeland holdt innlegg og sa at han ville stemme mot rådmannens innstilling, noe også Kerry Mykland samt Venstre gjorde. Dette fordi man ikke har noen klare retningslinjer for støtte og vil kunne gjøre dette for andre utbyggere. I den første saken må støtten sees som deltakelse i et offentlig-privat samarbeid for å skape vann og kloakk på Skissland.

Sak 42
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Interpellasjon fra Viggo Åsheim om utbygging av Heimrenes 1 og 2.
Viggo var skuffet over at ingenting skjer, og fremmet en interpellasjon om å arrangere et ekstraordinært kommunestyre for å få fortgang og mulig konklusjon i saken, i tilleg skal det engasjeres en advokat.
Ordfører Ole Magne Omdal fremmet forslag om å videresende interpellasjonen til formannskapet og realitetsbehandle den der slik at rådmannen kunne få tid til å jobbe med saken.
Per Olaf mente det var meningsløst å sende den til Formannskapet da de allerede hadde fattet vedtak i saken.
Resultatet av saken må anses å være at interpellasjonen fra Viggo Åsheim ble avvist.

Merknader:
1. Legg merke til at dette referatet ikke har til hensikt å være politisk nøytralt,
2.Enkelte sentrale innlegg er ikke referert. Dette fordi disse personene tidligere har tatt det ille opp å bli omtalt på Iveland Venstres hjemmesider og/eller facebooksider

Kontaktperson:
Olaf Engestøl
90 20 41 38
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**