Kriminalomsorg og verdig soning

Hva er verdig soning? Er menneskerettighetene ivaretatt i norske fengsler? Venstre ønsker å sette fokus på insattes forhold i fengslene, på muligheten til utdanning, fritidsaktiviteter både kulturelt og fysisk aktivitet, adgang til fellesskap under arbeid og fritid, forholdene på utearealene og i cellene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kriminalomsorgens oppgave er å sørge for at straffen gjennomføres på en måte som tar hensyn til formålet med straffen, som motvirker nye straffbare handlinger, som er betryggende for samfunnet og som innenfor disse rammene sikrer de innsatte tilfredsstillende forhold. Ved varetektsfengsling skal fengselet legge forholdene til rette for å avhjelpe negative virkninger av isolasjon. Straff skal vise at samfunnet ikke aksepterer straffbar adferd og legge til rette for å få lovbryteren tilbake til samfunnet som en lovlydig borger.
For å hindre tilbakefall til kriminalitet etter løslatelse, vil Venstre ha mer fokus på innholdet i soning og på praktisk støtte når innsatte løslates. Det må satses mer på yrkesrettet utdanning, opplæring og sysselsetting.

Derfor har Venstre følgende punkt i sitt valgprogram:
Øke bruken av alternative straffereaksjoner bortsett fra i saker som gjelder vold / seksuelle overgrep eller organisert kriminalitet.
Tilrettelegge for kontakt mellom de innsatte og deres familie gjennom å lage nasjonale standarder for antall besøksdøgn, telefontid og ved å bedre besøksrommene.
Styrke og videreutvikle muligheten til å motta behandling i institusjon for rusmisbruk og sykdom under soning.
Utvide muligheten til å sone i åpen anstalt.
Åpne for muligheten til å sone på utvalgte arbeidsplasser, som et alternativ til å jobbe innenfor murene.
Øke bruken av samfunnsstraff, promilleprogrammer samt egne programmer for unge lovbrytere.
Utvide dagens prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll slik at rusmiddelmisbrukere kan dømmes til betinget fengsel med vilkår om å gjennomgå et individuelt tilpasset rehabiliteringsopplegg.
Opprette oppfølgingssentre med høy faglig kompetanse som skal gi bedre støtte i forbindelse med løslatelse.

Franziska Wika
Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**