Kommuner og kommuneøkonomi

Venstre er skuffet over at Regjeringen ikke har lagt fram et mer fullstendig forslag til nytt inntektssystem. Det er en svært halvhjertet reform når kostnadsnøklene ikke er tatt med. Det er kostnadene ved å drive kommunene som utgjør de store forskjellene. Likevel blir dette arbeidet nå utsatt til 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Regjeringen har overført betydelige beløp til kommunene denne perioden, veksten har vært 50 pst. høyere i denne perioden enn i forrige periode. Selve økningen er imidlertid lite relevant, for selv med en økning på 28,6 mrd kroner til kommunene i denne perioden så vil kostnadsveksten bli på over 32 mrd. kroner. Det er derfor ikke til å undre seg over at mange kommuner nå gjennomfører budsjettkutt. Lønnsvekst og pensjonspremier utgjør en stor andel av kostnadsveksten. Venstre vil peke på at det er gjort lite i inneværende periode for å effektivisere både statlig og kommunal sektor, noe Venstre har påpekt gjennom hele perioden.

Sentralbanksjefen uttrykte stor bekymring for manglende effektivisering og omstilling i offentlig sektor i høring med finanskomiteen i Stortinget 22. mai 2008. Det er et betydelig effektiviseringspotensial innenfor kommunal sektor. 1 pst. effektvisering innenfor kommunal sektor vil frigjøre 3,0 mrd. kroner, hvilket tilsier at det er mye å hente på organisatoriske og strukturmessige grep. Det er derfor viktig å ha en løpende politisk debatt om hvor en skal effektivisere i kommunal sektor. Venstre beklager at Regjeringen ikke la fram et mer fullstendig forslag til nytt inntektssystem i 2008. Det er en svært halvhjertet reform når bare inntektene og ikke utgiftene er med. Det er kostnadene ved å drive kommunene som utgjør de store forskjellene, i tillegg til de ulike mulighetene for å ta inn egne inntekter. Venstre mener derfor at kostnadsnøklene er overmodne for revisjon.

Venstre er skuffet over at Regjeringen ikke har lagt fram et mer fullstendig forslag til nytt inntektssystem. Det er en svært halvhjertet reform når kostnadsnøklene ikke er tatt med. Det er kostnadene ved å drive kommunene som utgjør de store forskjellene. Likevel blir dette arbeidet nå utsatt til 2011. Regjeringen sier heller ingen ting om basistilskuddet og inndelingstilskuddet til kommunene. Disse tilskuddene er sentrale for kommunestrukturen. Mye tyder på at det er mange kommuner som frivillig ønsker å slå seg sammen, men som ikke realiserer det fordi de taper inntekter. Vi må tørre å ta strukturdebatten.

Venstre har fremmet forslag om å gi kommunene rett til å velge å få all finansiering fra staten som frie midler, uten øremerking. Venstre er fullstendig klar over at det er et radikalt forslag, men det viser at vi tar kommunene og lokalpolitikerne på alvor. Vi ønsker også å styrke grunnlaget for de frie inntektene til kommunene ved å opprettholde selskapsskatten og gi en friere lokal skattøre. Regjeringen går her motsatt vei.

May Synnøve Holm
Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**