Regjeringens svik mot asylbarna

Listekandidat for Venstre i Nord-Trøndelag Lars Gunnar Marken skriver i et innlegg om hvordan regjeringen svikter de aller svakest i samfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Enslig mindreårige asylsøkere er kanskje den mest sårbare gruppen i Norge. Alle barn under 18 år som oppholder seg i landet uten foreldre skal ifølge vergemålsloven få oppnevnt en verge. Også enslige mindreårige asylsøkere får oppnevnt verger. Vergen skal hjelpe barnet gjennom asylprosessen, og være en voksenkontakt som barnet skal få tillit til. En verge bør være en tilknytningsperson som gir stabilitet i en vanskelig situasjon. Men vergeordningen fungerer ikke slik i dag.

Vergenes rolle er utydelig og det er et stort behov for veiledning. Overformynderiet har i dag verken kompetanse eller ressurser til å følge opp de enkelte vergene. Opplæring er nærmest fraværende og det som gis av veiledning tilbys stort sett fra frivillige organisasjoner.

Tidligere justisminister Odd Einar Dørum (V) oppnevnte i april 2001 et utvalg for å revidere vergemålsloven. Det var nevnt i mandatet at utvalget skulle vurdere behovet for særregler for enslige mindreårige asylsøkere. Utredningen ble lagt frem for Justis- og politidepartementet 17. september 2004, og arbeidet med en ny vergemålslov startet.

Men selve loven har latt vente på seg. For snart to år siden begynte Venstre å bli utålmodige og stilte Justisminister Knut Storberget spørsmål om når Stortinget kunne forvente å få utkast til en ny vergemålslov. Svaret vi fikk var at arbeidet med ny vergemålslovgivning gis høy prioritet i departementet. Det har nå snart gått 2 år, og Stortinget har fremdeles ikke fått noen ny vergemålslov til behandling.

Venstre er bekymret for hvordan vi i Norge behandler enslige mindreårige asylsøkere. Som norske medier har illustrert er denne gruppen i stor grad fratatt rettssikkerhet og omsorg. Venstre håper at en bedre vergeordning for denne gruppen kunne være et viktig skritt i riktig retning. Venstre oppfordrer derfor Regjeringen igjen om å få fortgang i arbeidet med ny vergemålslov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**