Raser mot overvåking!

Alexander Sjursæther i Unge Venstre raser mot overvåkingen av alle elever på skolene i Sandnes og krever umiddelbar stopp!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Alexander Sjursæther

Foto: Venstre

Mandag var flere ungdomspartier og Elevorganisasjonen samlet etter initiativ fra blant annet Unge Venstres Alexander Sjursæther for å markere sin motstand mot at elever overvåkes i skoletiden.
De vedtok en uttalelse mot saken:

Felles opprop mot overvåking i skolen!
Elevorganisasjonen i Rogaland og ungdomspartiene i Sandnes er rasende over at Sandnes kommune overvåker elever i skoletiden. I dette felles oppropet krever vi at ulovligheter må opphøre umiddelbart, og en politisk behandling av en alvorlig inngrepen i personvernet til skoleelever må skje snarest mulig.

Sandnes kommune har i dag overvåking på 11 grunnskoler, og kommunen har investert rundt 5 millioner til overvåkingen. Saken har aldri vært oppe til reell politisk behandling, noe vi finner meget kritikkverdig. Vi vet at det er eiendomsforvaltningen som har ansvar for skolene i Sandnes, og at de eier skolene. Likevel mener vi utdanning og skoledrift også er et politisk ansvar, og når slike overgrep mot personvern skjer, krever vi at politikerne tar ansvar og rydder opp.

Ifølge Datatilsynet, som har myndighet over personvern og overvåkingssaker i Norge, er overvåking i skoletiden med elever tilstede ulovlig.

Datatilsynet skriver i e-post datert 25. mars 2009: “Datatilsynet har tolket reglene om kameraovervåkning i personopplysningsloven dit hen at på skoler og i skolegårder kan kameraovervåkning kun tillates utenfor skoletiden og kun omfatte områder som er særlig utsatt for tyveri eller hærverk. Innenfor skoletiden må andre virkemidler, f. eks. inspeksjon, benyttes.”

I sin utredning (NOU 2009:1) skriver Personvernkommisjonen at « …dialog mellom lærere og elever samt veiledning i forhold til hva som er akseptabel adferd i skoletiden, er etter Personvernkommisjonens oppfatning å foretrekke fremfor kontrolltiltak. »

Vi støtter kommisjonens syn.

Barn har rett på en hverdag i frihet fra å bli overvåket av et kamera som gir falsk trygghet; vi mener det er uforsvarlig å overvåke barn ned til en alder av 6 år. Dersom overvåkning skal innføres på en skole, er det viktig at skoleledelsen, lærerne, foreldrene og elevene tas med i beslutningsprosessen. Skolens organer skal høres i saken. Barn og unge er i en sårbar livssituasjon, og har vanskelig for å forsvare seg og ta ordet. Det er derfor viktig at skoleelevenes mening gis avgjørende betydning.

Varaordfører forsvarer overvåkningen med at den forhindrer mobbing. Vi har vanskelig for å tro dette, da mobbing er i dag er mindre fysisk og foregår over lengre tid, og kommunen ikke tar vare på opptak mer enn en uke.

Ut i fra et kamerabilde vil det også være vanskelig å avgjøre hva som skjer i en skolegård full av lek. Andre typer overtredelser man ønsker å avbilde, i hovedsak tagging og ruteknusning, foregår nesten utelukkende utenfor skoletid. Ideen om at følelsen av å bli overvåket skal brukes som et almenpreventivt virkemiddel i skolehverdagen, hører heller ikke hjemme i en demokratisk rettstat.

Vi mener at holdt opp mot personvernet og nødvendighetshensyn, kan ikke overvåkning i skoletiden forsvares. Overvåkning i skoletiden er derfor ulovlig.

Vi krever:

All overvåking mens elever er påkrevet å ferdes i skolens område må opphøre umiddelbart.

Konsesjon til overvåking må behandles av bystyret snarest mulig, og en høringsrunde gjennomføres.

All nymontering av overvåkingsutstyr opphører til saken er politisk behandlet.

Det skal være åpenhet om overvåkning. Brukerne av skolen skal informeres skikkelig om overvåkingen.

Overvåkingen evalueres jevnlig av bystyret, og på den enkelte skole.

Det skal gjøres en grundig, individuell vurdering dersom overvåkning skal innføres på en skole. Overvåkning innført på generell basis er ulovlig, hvert tilfelle skal vurderes iht. reelle hensyn.

Med hilsen

Elevorganisasjonen i Rogaland, Unge Venstre Rogaland, Unge Høyre Sandnes, FPU Sandnes, SU Sandnes, Rød Ungdom Rogaland, Senterungdommen i Sandnes og AUF i Rogaland.

KRFU Sandnes kunne ikke være tilstede på møtet, men støtter saken.

For mer informasjon eller kontakt:
Alexander Sjursæther
[email protected]
98838286

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**