Tid for å gire om…

Avisinnlegg fra Helge Stiksrud
Stortingskandidat, Venstre i Buskerud.

Velgere og enkelte medier etterlyser hva partiene står for i valgkampen og ønsker mindre hakking på hverandre. Det sentrale bør være de ulike partienes prioriteringer og løsningsforslag. Dette fokus burde føre til høyere valgdeltakelse, mer fornøyde velgere og mindre politikerforakt. Media spiller selvfølgelig en sentral rolle i presentasjon av politiske budskap. Det er en utfordring for oss som er “vanlige” politikere å komme på trykk, i TV-ruta dersom vi ikke kommer med uventede og sensasjonspregede utspill.. Leserinnlegg og politiske debatter hvor kandidatene på direkten presenterer sitt partis politikk er faktisk viktigste “uforurensede” informasjon til potensielle velgere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Derfor dette innlegg om Venstres politikk foran Stortingsvalget. Venstre i Buskerud prioriterer miljøhensyn i samfunnsutviklingen, å bygge kunnskapssamfunnet (skole, forskning og gründere) og reform av velferdssamfunnet. Disse tre hovedområdene er bærebjelkene i det framtidsnorge vi legger til grunn for vår politikk. Disse elementene henger nøye sammen og har et perspektiv utover den kommende fire-årsperioden.

De utfordringene landet vårt – og det internasjonale samfunnet står overfor – kan ikke løses kun ved å bruke mer av dagens og gårsdagens løsninger. Miljø har til nå vært alt for lite fremme i valgkampen. Det er svært uheldig fordi miljøutfordringene er vår største utfordring og enkeltsak dersom vi ser noen tiår fram i tid. Da blir det for lettvint å satse på populære enkeltsaker for å trekke velgere til seg. Hvis ikke vi som er politikere tar langtidsperspektivet — hvem skal vi forvente skal gjøre det?
Finanskrisen kan og bør etter Venstres mening benyttes til å finne nye og framtidsrettede løsninger. Venstre vil fortsatt være en garantist for at miljøhensyn skal ligge til grunn for samfunnsutviklingen. Etter Venstres mening kan ikke utfordringene løses ved å stadig pumpe mer oljepenger inn i norsk økonomi — det er av flere grunner ingen bærekraftig løsning.

Helge Stiksrud
Stortingskandidat, Venstre i Buskerud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**