Bedre eldreomsorg forutsetter mer robuste kommuner

– Eldreomsorgen trenger Venstres velferdsreform. Langt flere helse- og omsorgstjenester må utføres der folk bor. Dette krever sterkere kommuner, pengeoverføringer til kommunene og mer lokalt ansvar, sier Gunn-Vivian Eide.

Eldre

Arbeiderpartiet presenterte i dag Eldreplan 2015 på en pressekonferanse.
– Lite nytt, konstanterer Eide og fortsetter. – Aps eldreplan 2015 er allerede utdatert, og flere av punktene inngår i eldreforliket mellom Venstre, KrF og regjeringspartiene. Framtidas omsorg er avhengig av sterkere og større kommuner, for å styrke kommunehelsetjenesten, eldreomsorgen og fastlegene. Her tør ikke Ap å ta skrittet fullt ut.

Sykehuskorridor

Forsterkede sykehjem
Venstre har lenge pekt på nødvendigheten av at primærhelsetjenesten styrkes, så eldre unngår å bli kasteballer mellom kommuner og sykehus. – Dersom regjeringen hadde ønsket å få ned antall eldre som venter på en sykehjemsplass, hadde de opprettet flere forsterkede sykehjem slik at eldre i større grad kan behandles i sitt nærmiljø. I dag blir mange pleietrengende eldre liggende for lenge på sykehus etter behandling, poengterer stortingskandidaten.

Gunn-Vivian Eide profilbilde

Arbeidskraft
Det andre problemet Ap ikke tar tak i er behovet for arbeidskraft innen pleie- og omsorgssektoren. Venstre vil innføre en ordning med ettergivelse av studiegjeld for sykepleiere og hjelpepleiere som vil jobbe i primærhelsetjenesten.
– Skal vi dekke behovet for arbeidskraft i framtiden må hver tredje person som går ut av skolen velge helsefag.
Vi trenger flere incentiver og gode fagmiljøer for kunne gi god omsorg, konkluderer Eide.