Fremtidsrettet politikk for Steinkjer

I Venstres program finner vi tre ulike reformer som utgjør våre hovedprioriteringer for neste stortingsperiode, skriver stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad i en kronikk i Steinkjeravisa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kronikk av Andre N. Skjelstad – stortingsrepresentant
Vi skal reformere velferdssamfunnet gjennom å bygge sterkere kommuner som er i stand til å overta velferdsoppgaver fra staten. Vi skal ta steget over i lavutslippssamfunnet fra å være en fossil energinasjon til å bli et moderne og bærekraftig samfunn, og vi skal bygge kunnskapssamfunnet gjennom å bygge en skole for kunnskap og like muligheter.

Velferdskommuner
Venstre vil styrke lokaldemokratiet. Skal lokaldemokratiet lykkes, må kommunene bli større og bedre i stand til å finne de beste lokale løsningene for sine innbyggere. Da er det ikke så viktig hvor rådhuset ligger. Det er tjenestene som må ligge nært innbyggerne, ikke byråkratene.

Venstre vil ha en kommunereform der flere offentlige oppgaver blir desentralisert fra staten til kommunene. Dette er også en velferdsreform som krever en ny kommunestruktur, med større ansvar for offentlige tjenester enn dagens kommune, spesielt innenfor helsevesen og velferdstjenester.

Venstres velferdskommuner betyr at vi vil flytte oppgaver, penger og ansvar fra staten til kommunene for å gi bedre omsorg der folk bor. Gjennom å legge en større del av ansvaret for helse- og omsorgsoppgaver til kommunene styrkes mulighetene til å samarbeide med det frivillige apparatet både i planlegging, utforming og tjenesteytelse. Venstre vil ha flere sykeheimer, færre rådhus, mer behandling og mindre byråkrati.

Kunnskap og næring
Venstre vil styrke skolen gjennom å styrke læreren. En god lærer er det viktigste vi kan gi våre elever. Lærere må hele tiden ha en rett og plikt til å fornye og videreutvikle sin fag og yrkeskompetanse. Venstre vil derfor innføre en ordning med systematisk videreutdanning for lærere i alle fag, et kompetanseår. Vi vil øke opptakskravene til allmennlærerutdanningen og utvide utdanningen til 5 år og vi vil innføre nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre gode og mange nok lærere.

Ny økonomisk vekst avhenger av vår evne til å omsette kunnskap til ny virksomhet. Et nyskapende næringsliv er avgjørende for at Nord-Trøndelag skal lykkes i en stadig mer globalisert økonomi.

Venstre vil ha en satsning på å legge forholdene til rette for ny næringsvirksomhet. Dette for å trygge velferd og arbeidsplasser i framtida. Derfor vil Venstre prioritere følgende tiltak i næringspolitikken de neste fire årene; Et skattesystem som stimulerer til nyskapning og et spredt privat eierskap, sammen med en målrettet satsning på forskning og innovasjon. Venstre vil ha en kraftig forenkling og opprydding i skjemaveldet, spesielt for de minste bedriftene, og bedre vilkår for gründere og selvstendig næringsdrivende.

Riksvei 17 og hurtigtog til Steinkjer
I 2003 foreslo Venstre en helhetlig opprustning av RV 17 mellom Steinkjer og Namsos. Vegen har mange unødvendige kurver, smal veibane, manglende eller liten veiskulder og mange avkjørsler. Ny RV 17 er et viktig utviklingsprosjekt for Steinkjerregionen og vil gi mange positive utslag for lokalsamfunnet.

I vår lanserte Nord-Trøndelag Venstre vår nyeste samferdselsløsning med betydning for Steinkjer. Vi vil legge til rette for hurtigtog mellom Steinkjer og Trondheim. For dersom staten velger å bygge en høyhastighetsbane mellom Oslo og Trondheim mener jeg at Nord-Trøndelag må legge en plan for en lignende bane mellom Steinkjer og Trondheim. Dette vil føre til et kraftig forbedret togtilbud. Det skal lønne seg å reise kollektivt både økonomisk og tidsmessig. Bedre kollektivtilbud gjør det enklere å reise og tar samtidig vare på miljøet.

Landbruk
I dag er det en rekke samdriftsprosjekter rundt om i Trøndelag som skrinlegges. Årsaken som blir gitt er at samdrifter ikke lønner seg. Man kan ikke straffe de som satser på landbruk på den måten. Venstre vil derfor opphev antall og geografiske begrensninger for samdrifter og heve produksjonstaket for samdrifter og enkeltbruk.

Venstre vil legge til rette for mer mangfold i landbruket. Lokale myndigheter må få større frihet til å se landbrukspolitikken i sammenheng med øvrig næringspolitikk. Derfor er det viktig at grȕndervirksomhet og nytenkning får sentral plass. Venstres utgangspunkt er at det må foretas en full gjennomgang av regelverket med sikte på en kraftig modernisering, færre skjemaer, enklere retningslinjer og gradvis redusere markedsreguleringene i landbruket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**