Vest-Agder Venstre vil ha nasjonalparker til havs

Vest-Agder Venstre har i dag vedtatt følgende uttalelse:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vest-Agder Venstre mener det er nødvendig å etablere verneområder til havs, tilsvarende verneområder på land. Det må lages en marin verneplan for Nordsjøen og Skagerrak som inkluderer opprettelse av nasjonalparker til havs.

Olje forurensing

Våre nære havområder er svært utsatt for menneskelige aktiviteter. Områder som har spesielt gunstige vilkår for ulike arter (fisk, skalldyr, tang og tare, ålegress mm) må vernes mot ødeleggelse.
Vern i Norge har fram til nå handlet om vern på fastlandet. Den neste verneepoken i Norge må også sikre det biologiske mangfoldet i sjøen og langs kysten. Fritidsaktiviteter og kontrollert fiske må fortsatt være tillatt.

Trusselbildet mot livet i havet er sammensatt. Konflikten mellom petroleumsaktivitet og fiske og miljø blir stadig mer problematisk. Områdene for oljeaktivitet som nå planlegges, er ofte i kystnære områder som også er viktige gyte- og oppvekstområder for fiskebestander. I tillegg utsettes mange av fiskebestandene i Nordsjøen i dag for overfiske. Derfor mener Vest-Agder Venstre det er behov for et systematisk og planlagt arbeid for å ta vare på viktige havområder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**