Kronikk: Fullverdig lærerutdanning for regionen

I en kronikk i dagens papirutgave av Haugesunds Avis tar Tore Nilsen opp behovet for å sikre at regionen også ved omlegging av lærerutdanningen har et fullverdig tilbud om lærerutdanning ved HSH. Les kronikken her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Fullverdig lærerutdanning for regionen
av Tore Nilsen – bystyremedlem for Venstre

Tore Nilsen

Foto: Iren Frøiland

I disse dager møter tusener av barn til sin aller første skoledag. De tas i mot av dyktige, engasjerte og kunnskapsrike lærere. Startskuddet har gått for et utdanningsløp som skal gi oss morgendagens arbeidskraft.

Det er nå arbeidet for å skaffe oss fremtidens fagarbeidere, forskere, pedagoger, ledere og gründere starter. En dag skal seksåringene være dem som løfter Norge videre. Vi bør vi være glade for at vi har en skole som er klar til å gi våre barn et solid grunnlag for et framtidig voksenliv.

Venstre har både lokalt og nasjonalt pekt på betydningen av gode lærere. Vi har ønsket et løft for å gi lærerne mulighet til å øke sin kompetanse. Ennå har vi en situasjon der den samlede kompetansen i den lokale skolen er høy. Men i Haugesund, som i så mange andre kommuner, trenger vi mange nye lærere i en ikke alt for fjern framtid. Og vi trenger at de som arbeider i skolen i dag har muligheter til å utvide sin kompetanse.

Skal vår region klare utfordringene med å erstatte alle dem som etterhvert går ut av læreryrket ved oppnådd pensjonsalder, er vi avhengig av et godt utdanningstilbud i regionen. Lærerutdanningen er i støpeskjeen, og dette kan få avgjørende betydning for vår viktigste «leverandør» av nye lærere, Høgskolen Stord Haugesund (HSH).

Omleggingen av lærerutdanningen innebærer at studentene må velge mellom to alternative utdanninger, en som gir rett til å undervise fra 1. til 7. klasse og en som gir rett til å undervise fra 5. til 10. klasse. Dette er en krevende omlegging for mange mindre høgskoler, HSH inkludert. Høgskolen har i samarbeid med regionen startet et forsøk med en modell som gir oss begge profilene. Departementets krav gjør at det er høyst usikkert om de mindre høgskolene vil kunne tilby begge utdanningsløpene i framtida.

For vår region vil det være svært alvorlig om departementet til sist stiller så rigide krav til adskillelse av disse utdanningsretningene at HSH ikke har nok studenter til å kunne tilby begge retninger. HSHs rolle som en regional høgskole er udiskutabel. Både innen grunnutdanningen og videreutdanningen henter skolen flertallet av sine studenter fra kommunene i regionen. Dersom resultatet av omleggingen av lærerutdanningen tvinger HSH til å velge kun den ene retningen vil kommunene bli svært skadelidende.

Erfaring viser at det kan være svært vanskelig å få studenter som har reist bort fra regionen til å vende tilbake. Dersom anslagsvis halvparten av lærerstudentene må reise bort for å ta sin utdanning, kan dette få alvorlige følger for kommunene i kampen om nye lærerkrefter.

Det er viktig at vi nå benytter anledningen til å markere at vi trenger et fullverdig tilbud ved HSH. Kommunene må gjøre det klart for sentrale myndigheter hvilke konsekvenser omleggingen til ny lærerutdanning kan få. Vi må benytte den anledningen valgkampen gir til å gjøre stortingskandidatene oppmerksomme på HSHs betydning, både med tanke på grunnutdanningen, men også i forhold til etter- og videreutdanning.

Forskning og høyere utdanning er viktige saker for Venstre ved dette valget. Vi har blant annet foreslått å øke basisbevilgningene til universiteter og høgskoler. Dette vil også komme HSH til gode. En styrket økonomi vil være en vesentlig faktor i forhold til høgskolens muligheter til å tilby den bredden i utdanningstilbudet som regionen trenger.

Like viktig som økte bevilgninger er det at vi sammen setter alle krefter inn på å formidle hvilke konsekvenser omleggingen av lærerutdanningen kan få for regionen. Venstre ønsker en ny og bedre lærerutdanning velkommen, men vi tar også det regionale perspektivet på alvor. Vi håper at en samlet region vil legge press på sentrale myndigheter for å sikre HSH som en «fullverdig leverandør» av lærere også i framtida.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**