Flere nyetableringer og bedre rammebetingelser for små bedrfter

Venstre ønsker et nyskapende Norge. Vi ønsker at flere skaper sin egen arbeidsplass og at flere tar makten over egen arbeidsdag. Også av hensyn til maktspredning er det viktig med selvstendig næringsdrivende og flere småbedrifter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Det offentlige virkemiddelapparatet må derfor stimulere til omstilling og nyskaping. Dessverre tror vi virkemiddelapparatet pr. i dag er for komplisert og uoversiktelig.
Venstre ønsker å foreta en samlet gjennomgang av Innovasjon Norge og andre deler av det offentlige virkemiddelapparatet, med sikte på betydelige forenklinger og forbedringer.

Småbedrifter, næringsliv, tekst i boble

Politikk som er bra for de små bedriftene er uten unntak bra også for de store, men ikke nødvendigvis motsatt. Derfor er Venstre særlig opptatt av gode rammevilkår for de minste bedriftene og for selvstendig næringsdrivende.
Venstre vil;
1. Innføre et næringfradrag på lik linje med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende
2. Samme skattefradrag for innbetaling til egen tjenestepensjon for alle eneansatte i egen bedrift
3. Innføre en egen og forenklet aksjelov for små bedrifter, hvor man bl.a. fjerne revisjonsplikten, reduserer størrelsen på aksjekapitalen, reduserer gebyr og rapportering til Brønnøysundregistrene og reduserer antall avgiftsterminer
4. Gjør det enklere å ansette nr. To i enkeltpersonsforetak, bl.a ved å tillate midlertidige ansettelser og redusere rapporteringsbyrden.
5. Likestille selvstendige næringsdrivende med arbeidstakere, med hensyn til sosial rettigheter ved svangerkap, fødsel og omsorg for små barn uten å øke trygdeavgiften

Går du med en ide i magen?
Har du lyst til å skape din egen arbeidsplass?
Vil du at det personlig initiativ skal verdsettes i større grad i samfunnet?
Hvis ditt svar er JA på spørsmålene overfor vil jeg oppfordre deg til å stemme VENSTRE .
GODT VALG J

Bjørg Helene Jenssen

Bjørg Jenssen
Gruppeleder Venstre
Nordland Fylkesting

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**