Venstre vil ha mer folkestyre

I innlegget “Farvel til folkestyrepartiet Venstre” i Trønderavisa 18. august bruker Senterpartiets Lars Peder Brekk og Thomas Iver Hallem sterke ord mot Venstres forslag om å slå sammen kommuner, skriver stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Innlegg av Andre N. Skjelstad, stortingsrepresentant
Venstre vil overføre oppgaver som i dag løses av staten til kommunene for å styrke lokaldemokratiet og et levende folkestyre. Dette krever sterkere kommuner, og ønsker vi mer modernitet og utvikling i Nord-Trøndelag er det nødvendig å flytte makt fra staten til kommunene.

Vi må rigge organiseringen av Nord-Trøndelag på en slik måte at vi styrker bosettinga og næringsutviklingen i fylket. Skal vi sikre vekstkraftige lokalsamfunn i fremtiden må vi skape attraktive arbeidsplasser, og skal vi skape attraktive arbeidsplasser i må det skapes sterke fagmiljøer både i distriktene og i mer tettbygde strøk.

Skal vi få til en slik vellykket kommunereform i Nord-Trøndelag og samtidig sikre at hele fylket tas i bruk, må det legges til rette for å fordele funksjoner rundt omkring i de nye kommunene. Allerede i dag gjennomføres det en slik funksjonsfordeling i flere interkommunale samarbeid. Et eksempel er INVEST-samarbeidet mellom Steinkjer, Verran og Inderøy. Her er skatteetaten for de tre kommunene lokalisert til Verran og jordbruk til Inderøy. En slik organisering må også legges til grunn ved en sammenslåing. Slik sikrer vi sterke kompetansemiljøer og vekstkraftige lokalsamfunn.

Økende krav til de offentlige tjenestene vil representere fremtidens utfordringer til kommunene. Grunnskole og omsorg må fortsatt organiseres nært den enkelte innbygger. Her må Stortinget være villig til å bruke både lovgivning og inntektssystem for å sikre at innbyggerne får de tjenestene de ønsker i sitt nærmiljø. Dette for å sikre at det fortsatt eksisterer et desentralisert skole-, helse- og omsorgstilbud i de nye kommunene. Allerede i dag har for eksempel opplæringsloven en rådgivende reisetidsnorm for grunnskoleelever. Disse reisetidsnormene må i forbindelse med en slik reform gjøres absolutte.

Det er heller ikke som Senterpartiet hevder at denne debatten handler om en massiv nedleggelse av skoler, eldreinstitusjoner og barnehager. Venstres kommunereform innebærer at det blir færre rådmenn og flere omsorgsarbeidere. Venstre vil ha mer omsorg, mer behandling og bedre pleie i folks nærmiljø. Dette gjør at det fortsatt vil være mulig å bli gammel på heimplassen for den som ønsker det.

Det er ikke ordførere og rådmenn som skaper bolyst og trivsel i lokalsamfunnet, men at innbyggerne får de gode offentlige tjenestene de har krav på. Senterpartiet ønsker ikke å endre kommunestrukturen og står i veien for modernisering av lokaldemokratiet og utvikling av velferdssamfunnet. Ønsker man at Norge i fremtiden også skal være et velferdssamfunn, må kommunene overta flere oppgaver fra staten. Da kan mange av våre 431 kommuner få problemer med å løse sine oppgaver. Kommunene må derfor gjøres i stand til å løse de oppgavene vi ønsker å få utført lokalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**