Bygg ikke hotell på Kanthaugen

OL-anleggene på Lillehammer har stor verdi både lokalt, regionalt og på nasjonalt nivå sier Bjørg S. Lien som er leder for fagutvalget for kultur og næring. Men både stat og fylkeskommunen må være med å ta ansvar for anleggene når Etterbruksfondet er tomt i 2014. Men bygg ikke hotell på Kanthaugen forsetter hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


OL-anleggene har en stor verdi både lokalt, regionalt og på nasjonalt nivå. På grunn av de store investeringene som ble gjort i forbindelse til OL, må det også være en nasjonal oppgave å videreføre og utvikle driften av OL-anleggene i framtida. Fagutvalget for kultur og næring mener at både staten og fylkeskommunen må involveres i spørsmålet om finansiering av OL-parken etter 2014. I tillegg er det nødvendig at de nasjonale idrettsorganisasjonene engasjeres i dette arbeidet.
OL-parken og anleggene har en funksjon på mange nivåer, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Fagutvalget for kultur og næring mener derfor at det bør utredes en modell hvor eierskapet fordeles på kommune, fylkeskommune og stat med 1/3 på hver, slik som det er vanlig for en lang rekke OL-anlegg i andre land. Men den videre utviklingen av området må skje på lokalbefolkningens premisser.
Miljøet ble tillagt stor vekt under OL. På grunn av klimaproblemene vil dette bli enda viktigere i framtida. Basis for både idrettens og reiselivets bruk av området, er at det må skje på miljøets premisser, slik at det sikres en bærekraftig utvikling.
Fagutvalget for kultur og næring vil derfor tilrå at områdene i OL-parken i hovedsak reserveres for idrett og friluftsliv, og at arealene skjermes for større bygningsmessige inngrep. Dette nærområdet er svært mye brukt av lokalbefolkningen og det er viktig at disse områdene sikres for allmennheten også i framtida.
Det understrekes at den grønne horisontlinja må beholdes inntakt, da dette er en viktig del av den visuelle rammen og kulturlandskapet som omgir byen. Det bør derfor ikke bygges hotell eller andre overnattingstilbud på Kanthaugen.
Fagutvalget for kultur og næring mener at en framtidig utvikling av overnattingstilbudet bør legges til sentrum, for å understøtte den virksomheten som allerede finnes der. Dette betyr at det legges vekt på å gi utviklingsmuligheter til eksisterende bedrifter, men det bør også gis rom for nye etableringer. Uviklingen av OL-parken og sentrum må sees i sammenheng og må gjensidig understøtte hverandres virksomhet. Hele Lillehammerområdet må defineres som et reiselivsmål, med et stort potensiale.
Dersom det skal etableres overnattingsmuligheter innenfor OL-parken, bør dette være særskilt rettet inn mot idrettsutøvere, og plasseres i tilknytning til Birkebeinerstadion.
Fagutvalget for kultur og næring mener at OL-parken skal ha ambisjoner om å være et toppidrettsanlegg med internasjonal standard innen hopp, ski og skiskyting, og det bør være et mål å kunne gjennomføre større idrettsarrangementer som World-Cup m.m. Selv om fagutvalget mener at det skal legges til rette for eliteidrettens bruk av området, må dette skje på en slik måte at barn /ungdom/breddeidrettens omfattende bruk av dette området ivaretas. Ikke minst gjelder dette for Stampesletta. Dette betyr at den kommersielle bruken av området ikke må fortrenge breddeidretten, og det må ikke innføres et kostnadsnivå som virker ekskluderende for barn/ungdom/breddeidrett. Disse spørsmålene bør vurderes i kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelser som skal rulleres høsten 2009 slik at aktivitetene i OL-parken sees i sammenheng med den øvrige virksomheten for barn/ungdom/breddeidrett i kommunen.
Det må også sikres en tilrettelegging for en framtidig utvikling av virksomheten ved NTG.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**