Endelig 2 parkeringsplasser per boenhet

Kenneth Gjesdal fikk gjennomslag for flere parkeringsplasser og klarere byggetegninger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Kenneth Gjesdal

Foto: Knut-Inge Johnsen

Venstre har i PNM-utvalget prøvd flere ganger å sikre 2 parkeringsplasser pr boenhet på nye byggefelt, dette har ikke lykkes før i sak “065/09: Prinsippsøknad om regulering av Smith-Røyland eiendommen

Dersom dette feltet ikke hadde hatt nok parkeringsplasser kunne en risikere biler parkert på Fv. 1 og like ved ligger et flott friområde hvor barn ferdes.

Da det og har blitt bygget og påbygget en rekke uheldige bygg de senere årene ønsket Kenneth Gjesdal videre at det blir fremlagt klarere tegninger (perspektivskisser) hvor publikum, naboer og politikere enklere kan forestille seg hvordan bygningene vil ta seg ut i terrenget og sammen med eksisterende bebyggelse.

Begge tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

***************************
PNM-065/09 Vedtak:

PNM-utvalget stiller seg positiv til planlagt omregulering av gnr. 25, bnr. 13, 19 og 30 på følgende vilkår:
1. Det skal kjøres en fullstendig planprosess iht. plan- og bygningsloven.
2. Det forutsettes at all eksisterende bebyggelse blir sanert.
3. Det forutsettes at Hidra Tomteutvikling bærer alle kostnader knyttet til omregulering og opparbeidelse av friområde og tursti.
4. Ved utarbeidelse av reguleringsplanen må det vises plass til 2 parkeringsplasser pr. boenhet.
5. Planforslaget må vises med tegninger (perspektivskisser) hvordan ny bebyggelse vil passe inn i området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**