Strandsonen tilbake til folket!

Les Hamar Venstre sin artikkel som er sendt til Hamars aviser. Artikkelen er skrevet av nestleder Chris Castberg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


JERNBANEKNUTEPUNKT OG DOBBELTSPOR TIL HAMAR I 2019

Etter den nå vedtatte NTP-plan for perioden 2010-2019 så er det øremerket midler til å bygge et dobbeltspor frem til nedlagte Steinsrud stasjon i Stange (nevnt som «Hamar syd» i konsulent-rapporten).

Det er riktig bra synes vi i Venstre og har lenge stått på for 2-spors trase. Men vi vil mere!
Venstre sitt langsiktige mål er at tog skal erstatte mye av flytrafikken i Sør-Norge for dermed å få ned miljøutslippene.

Vi i Hamar Venstre er overbeviste om at massiv og overordnet satsing på skinnegående transport både vil spare vårt felles miljø for skadelig utslipp samt gi pålitelig og sikker transport av personer og gods.

Hamar og Hedmark Venstre har aktivt markedsført også det å legge tilrette for togtrikk mellom, i første omgang, Hamar og Elverum.

Tryggheten for den som allikevel må ferdes på vei vil bli bedret ved mindre trafikkbelastning på det eksisterende og det fremtidige veinettet.

Annen hver nordmann synes det er svært viktig å bedre togtilbudet og det er langt flere enn de som vil prioritere veiutbygging!

Sentrale politikere har nå også klart signalisert at det nye dobbeltsporet med betydelig sikkerhet skal føres frem helt til Hamar (nå senest samferdselsminister Navarsete) og der det kan være klar til bruk i 2019 såfremt planprosessen går greit.

For at en slik planprosess ikke skal forsinke byggingen så går nå flere stortingspolitikere fra SV+AP+H+KRF+V inn for at det kan bli nødvendig med en statlig reguleringsplan for å fastlegge trasévalget!

Alle partiene på Stortinget med unntak av Frp ønsker høyhastighetstog i Norge og under behandlingen av planen ber partiene om en ny utredning «med bygging av høyhastighetsbaner som siktemål».

Stortinget har i NTP-planen sagt at det nybygde dobbeltsporet skal tillate tog i en hastighet av 250 km/t og Jernbaneverket vurderer derfor herover en mulig tunnel under Bekkelaget inn til Åkersvika idet sporet må rettes ut på flere strekninger for å oppnå bedret hastighet.

Dobbeltsporet må også ferdigstilles for senere bruk av lyntog/høyhastighetstog!
Det vil ikke være fremtidsrettet om ikke det nye dobbeltsporet også blir bygget for å kunne betjene et høyhastighetstog (lyntog) når det måtte kunne bli aktuelt engang inn i fremtiden.

Spørsmålet må stilles om ikke det også burde kunne tåle hastigheter på over 300 km/t som mange andre lands høyhastighetsnett er bygget for.

Hele den nye traseen opp fra Minnesund til Hamar bør derfor tilrettelegges for høyhastighet med få og kun svake kurver.

Et annet viktig spørsmål man må legge inn i diskusjonen er om man ikke også burde hensynta at det om 50 år eller temmelig sikkert tidligere(!) også vil bli behov for et 3dje spor og planlegge for det!

NY KNUTEPUNKT TERMINAL HAMAR

Det er under planlegging et helt nybygget «Hamar kollektivknutepunkt» lagt øst for dagens stasjonsområde.

Vi i Hamar Venstre har lenge hevdet at det må legges enda nærmere Åkersvika enn den eksisterende planen viser og ganske nær Vikingskipet og i skjæringspunktet mellom store og viktige riksveier og jernbanespor mot øst, nord og syd.

Jernbanebyen Hamar skal bestå og få en enda viktigere funksjon enn noen gang!

TRASEVALG VIDERE NORDOVER FRA HAMAR

Etter eksisterende plan så skal det nye dobbeltsporet legges inn mot Hamars mest sentrale bysentrum og fra omtrent der det gamle politihuset ligger idag skal sporene legges ut på en lav jernbanebro ut i Mjøsa så over dagens Skibladner -brygge og forbi bryggekiosken før den fortsetter i rett linje i og langs dagens ene eksisterende trase mot Brumunddal.

OBS: Dette dobbeltsporet vil da redusere utsikten mot Mjøsa og Helgøya sett fra sentrum + gi mere støybelastning og forsterke og utvide barrieren mellom befolkningen og innsjøen!

Det må også avstås areale langs hele den så flotte strandsonen i minst(!!!) 15 meters bredde helt til Brumunddal og dette vil trolig koste store summer, kreve ekspropriasjoner og trolig rettssaker og ta lang tid å løse.

Denne problemstilling tror vi ikke Hamar og Ringsaker sin befolkning har klart for seg og riktig har forstått er den faktisk eksisterende planens intensjon!

Vi i Hamar Venstre er (med full støtte fra Hedmark Venstre) kraftig og massivt imot et slikt trasevalg!!! Vi vil ha bedre miljø ved å ikke merbelaste vår flotte strandsone.

Det nye dobbeltsporet må fortsette nordover UTENOM Hamar sine mest sentrale deler og strandsonen, og i en vesentlig mere rett linjeføring enn idag mot Brumunddal.

Kanskje kan den nye traseen legges over og under og ved siden av dagens eksisterende E6.
Vi mener at nytt trasevalg for nytt dobbeltspor trolig er den aller viktigste avgjørelsen politikere både lokalt og sentralt må ta for Hamar sin videre utvikling som regionhovedstad.

Hvis eksisterende plan ikke blir endret og tenkes gjennomført blir det definitivt som å gå baklengs inn mot fremtiden!

Det vil i såfall være en gedigen tabbe hevder vi i Venstre. Man må for all del ikke gjenta den godt over 100 årige feilbeslutning om å legge togtraseen tett ved Mjøsa.

NYE ESPERN BYDEL

Her er det jo godt kjent at igangsetting av bygging av den planlagte bydelen ikke har kommet igang grunnet problemene omkring antall jernbanespor inn på dagens stasjonsområde og dermed den uavklarte ankomst dit. Samt de verneinteresser som det betimelig er fremført for området.

Ved at stasjonsområdet flyttes til nær Vikingskipet og ny trase inn til og ut av Hamar blir som vi foreslår, vil det frigjøre betydelige arealer på Espern samt til generell byutvikling ved at 3-5 eksisterende spor fases ut og fjernes og gir plass også for en gang-og sykkeltrase som forbinder Vikingskipet med Espern og Koigen.

Dermed vil forbindelsen og tilgangen til det planlagte nye Espern-området kunne finne en omforent og god løsning og Mjøsa kunne slippes nærmere inn mot bysentrum.

Vi ber om at dere innbyggere i Hamar og Ringsaker gir oss kommentarer om du støtter dagens eksisterende plan eller om du støtter Venstre sitt alternative forslag ved å tilkjennegi ditt syn på vår hjemmeside www.hamar.www.venstre.no eller epost:[email protected]

Hvis nødvendig vil vi i Venstre vurdere å kreve en folkeavstemning hvis ikke eksisterende plan frafalles/endres.

SANDERUD STASJON

Det er idag intet planlagt for en stasjon ved Sanderud. Hvis mulig så burde det vurderes om det nye sykehuset som der skal bygges (forhåpentligvis byggestart i 2013) burde få en togstasjon under eller nær ved sykehuskomplekset.

Vi i Hamar Venstre ønsker et godt valg 14de september og lover å stå på videre for denne vår visjon. Vi ser gjerne at du benytter deg av Venstre sin stemmeseddel og som kan bringe bonde Erik Ringnes fra Hedmark inn på Stortinget.

Hamar Venstre

Chris W. Castberg
Nestleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**