Belønningsordning for sykkel

Venstre la i dag fram sin plan for belønningsordning for sykkel. Ordningen er ment som et stimuleringstiltak for å øke bruken av sykkel til transportreiser. Haugesund Venstre har laget en egen plan for bedring av forholdene for syklister i byen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Stortingskandidat May Britt Vihovde presenterte i dag 15 tiltak som vil gi bedre framkommelighet, tryggere ferdsel og gjennomgående sykkelveger i Haugesund. Med Venstres belønningsordning for sykkel vil kommunen få betydelig støtte til gjennomføring av en slik plan.

Brukerundersøkelsen Haugesund Venstre har gjort viser at hovedutfordringene er knyttet til utbygging og vedlikehold av sykkelvegnettet. Særlig pekes det på behovet for sammenhengende sykkelveger. Dette gjelder både ute i bydelene og i sentrum. Også vedlikeholdet er et problemområde, særlig på vinterstid. Det må være et mål både å øke sykkelandelen og å gi økt trygghet for dem som ferdes på sykkel.

Blant tiltakene Haugesund Venstre foreslår er blant annet bedre skilting og utbedring av farlige krysningspunkter mellom sykkelvei og annen trafikk, sammenbinding av eksisterende sykkelvegnett, bedre tilpassing av fortauskanter og økt innsats for vedlikehold av sykkelveger gjennom hele året.

Haugesund Venstre ønsker også et sterkere fokus på syklistene i reguleringsplaner og bedre tilrettelegging gjennom sykkelparkeringsplasser der folk ferdes.

Du kan lese hele planen, samt resultatene av brukerundersøkelsen her >>

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**