Om Venstre og kulturbudsjettet i Haugesund

I et innlegg i Haugesunds Avis påstår gruppeleder for Frp og varaordfører Sven Olsen at Venstre i sitt budsjettforslag kuttet med 1,5 millioner kroner. Dette er ikke sant, og May Britt Vihovde redegjør i et innlegg i HA i dag for hva som faktisk er tilfelle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Faktafeil fra Olsen

May Britt Vihovde

I et innlegg i HA påstår vardaordfører Sven Olsen fra Frp at Venstre i Haugesund ville kutte i kulturbudsjettet med 1,5 millioner kroner. Han tar fullstendig feil. I vårt alternative forslag til budsjett lot Venstre være å øke bevilgningene på enkelte poster i kulturbudsjettet. Ingen ville få færre midler enn det de hadde fra før i Venstres budsjett.

I Venstres budsjettforslag for 2009 tok vi bort forslag om støtte til tilbud som etter vår mening enten var av kommersiell art, eller som primært hadde andre målgrupper enn byens borgere. I stedet for å øke tilskuddet til Filmfestivalen, Amanda og Sildajazzen , samt mer til Festiviten, totalt kr 740 000, foreslo vi prosjektstøtte til frie kunstnere og økt bemanning ved bydelshusene på Bleikmyr og Hemmingstad — til sammen kr 760 000.

Venstre erkjenner at det å prioritere også innebærer å velge noe bort, si nei til noe. Vi valgte å si nei til økninger knyttet til tiltak som enten hadde et kommersielt potensiale, eller som i mindre grad rettet seg mot byens borgere. Vår begrunnelse, som det framgår av budsjettforslaget, var og er, at kommunen i vanskelige økonomiske tider må prioritere lovpålagte oppgaver. Vi valgte å prioritere en bedre skole og bedre rusomsorg framfor økninger i kulturbudsjettet. Det står vi ved.

Venstre ønsker et sterkt offentlig kulturengasjement. Vi ønsker å støtte opp om kulturtilbud som ikke er kommersielt «drivverdige». Særlig viktig er det å bidra til at barn, unge og eldre får ta del i ulike tilbud, uavhengig av egen økonomi. Vi ønsker også å bidra til stor variasjon innen ulike kulturytringer. Skal vi få til dette er vi avhengig av at det offentlige legger til rette, både gjennom støtteordninger og ved praktiske tiltak.

Dette står i direkte motsetning til den kulturpolitikken som Frp tar til orde for. Drastiske kutt i ordninger som går direkte til kunst og kultur vil rasere store deler av kulturtilbudet i Norge og også i Haugesund. Dersom denne politikken hadde blitt gjennomført ville behovet for kommunale tilskudd langt overgått det som er tilfelle i dag.

May Britt Vihovde
stortingskandidat for Venstre

——–
Tilleggsopplysning: Venstre valgte å ikke sette av midler til ny by og bygdebok i budsjettet for 2009. Bakgrunnen for dette var behovet for en sterkere satsing på kommunens kjerneoppgaver innenfor stramme budsjettrammer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**