Venstre fekk 10,2 prosent oppslutnad på skulevalet til Sygna Vidaregåande skule

Resultatet frå skulevala vart svært godt for Venstre med ein nasjonal oppslutnad på 6 %. Ved forrige stortingsval var resultatet til skulevalet på 3,1 %, så resultat i år var nærast ei dobling av oppslutnaden. For oss i Balestrand Venstre var det særs gledeleg at oppslutnaden på Sygna vart så god.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Anne Solsvik

Foto: Jan Kløvstad

Leiar i Unge Venstre Anne Solsvik, peikar på kunnskap i skulen, miljø, dyrevern og rusomsorg som viktige saker for Unge Venstre i denne valkampen. Det er tydeleg at det er saker som ungodmen er opptekne av.

På mange skular var oppslutnaden både 20 og 30 % for Venstre, og det er grunn til å tru at veksten kjem frå borgarlege veljarar med klår avstand til Frp. I tillegg har Venstre truleg fått stemmer frå veljarar som er misnøgde med regjeringa sin innsats på miljøområdet.

Skulevala har tradisonelt vore ein god indikator for korleis resultatet til stortingsvalet vil verta. Resultatet frå stortingsvalget i 2005 var 5,9 % for venstre, altså ein god del høgare enn resultatet frå skulevalet same år. Det kan kanskje tyda på at partileiar Sponheim sin målsetnad om ein oppslutnad på 8 – 9 % er innan rekkevidde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**