Til innhold
Bilde av Sognefjorden
Sognefjorden, utsikt mot Nornes og Fimreite i Sogndal., Foto: Are Kvistad

Saman tek me Sogndal framover

Sogndal Venstre - På lag med framtida

Sogndal Venstre sine fokusområde

 • God oppvekst og skule for alle

  Venstre vil sikra at alle har gode oppvekstvilkår og like moglegheiter gjennom utdanningssystemet.
  Me ønskjer barnehagar og skular der trygge vaksne tek leiarrolla, og der læring og kreativitet står i fokus.
  Dyktige lærarar er det viktigaste for å sikra god kvalitet og tilpassa opplæring

 • Førebyggjande innsats og omsorg når du treng det

  Alle som treng det skal få god omsorg og helsehjelp. Behovet for tenester aukar, og meir førebyggjande innsats vert viktig.
  Det sikrar gode og likeverdige tenester, og at folk kan leva eit mest mogeleg sjølvstendig liv.
  Det må leggast betre til rette for å bu lenger i eigen heim, men også for gode institusjonstilbod til dei som treng det.
  Venstre er positive til å samarbeida med ideelle og private aktørar.

 • Mangfald i kultur, idrett og frivillig arbeid

  Kultur, idrett, uorganisert aktivitet og frivillig arbeid styrkjer meistring, inkludering, demokrati og levande lokalsamfunn.
  Alle skal kunna delta uavhengig av økonomiske, kulturelle, etniske skilje.
  Venstre vil følgja opp kulturstrategien og særleg prioritera tilbod og møteplassar for ungdom, uorganisert aktivitet, og kulturminnevern.

 • Modig miljøpolitikk

  Måten me brukar naturen trugar grunnlaget for tryggleik, velstand og livskvalitet for komande generasjonar.
  Me må ta konkrete og modige grep for å sikra urørd natur og biologisk mangfald, unngå ureining,
  sikre klimatilpassing og klimaomstilling.

 • Levande og tilgjengelege tettstader og nærmiljø

  Venstre vil arbeida for gode og tilgjengelege tettstader med varierte butilbod og tenester, møteplassar og kulturtilbod i alle deler av
  kommunen.
  Tettstadene våre skal vera gode stader å bu i og driva næring i, og attraktive å besøkja. Her skal det vera trygt og enkelt å gå,
  sykla og reisa kollektivt.

 • Grønt og nyskapande nærings og arbeidsliv

  Sogndal kommune har eit variert og attraktivt arbeids- og næringsliv, men også verksemdene i Sogndal vert utfordra av mangel på arbeidskraft, sterk prisvekst og grøn omstilling.
  Sogndal kommune må vera ein føreseieleg og god samarbeidspartnar for næringsliv og offentleg verksemd, og jobba for god
  kommunikasjon internt i kommunen, i regionen og til andre regionar.
  Sogndal kommune skal gå føre i kampen mot utanforskap i arbeids- og næringsliv

Kontakt oss i Sogndal Venstre