15 tiltak for et nyskapende Norge

Leif Helge Kongshaug vil ta Norge inn i kunnskapssamfunnet og legge tilrette for et nyskapende og verdiskapende Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre lanserer derfor 15 tiltak for flere småbedrifter.

1. Rett til bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende.

Lønnsmottakere er innrømmet betydelige skattelettelser over flere år ved at minstefradraget er økt betydelige mer enn de lønnskostnader som dette fradraget er ment å dekke. De selvstendige næringsdrivende er ikke innrømmet tilsvarende skattelettelser og kommer således betydelig dårligere ut. Selvstendige næringsdrivende betaler gjennomsnitt 30.000 kr. mer i skatt pr. år, enn lønnsmottakere med samme inntekt. Dette vil Venstre endre.

2. Innføring av en KapitalFUNN-ordning
Venstre vil sikre bedre tilgang til risikovillig kapital for gründere gjennom det offentlige virkemiddelapparatet og gjennom skattestimulans for private investorer. Erfaringene fra USA og England med såkalte «Business Angels» er svært positive. Venstre vil at det innføres en tilsvarende ordning i Norge kalt “KapitalFUNN” hvor det gis mulighet til 20 prosent skattefradrag for investeringer i selskap gitt at investeringen holdes i minimum 3 år, og at man ikke er tilknyttet selskapet. Maksimal fradragssum er 500 000 kroner og maksimal ramme er 2,5 mrd kroner pr. år.

3. Økte og mer miljøvennlige avskrivningssatser.

Venstre foreslår en varig økning av avskrivningssatsene for maskiner fra 20 til 30 prosent. Dessuten foreslår vi egen startavskrivningssats på 7,5 prosent for investeringer med påviselig miljø- og/eller klimaeffekt.

4. Reduksjon av trygdeavgift for selvstendig næringsdrivende.

Regjeringen skryter av å ha gitt selvstendig næringsdrivende bedre sosiale rettigheter. Faktum er at det er de selvstendig næringsdrivende selv som har (over)finansiert denne ordningen med en kraftig økning av trygdeavgiften. Venstre vil reversere denne økningen.

5. Bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende
Venstre vil også gi selvstendig næringsdrivende bedre sosiale rettigheter knyttet til bl.a. omsorg for (egne) syke barn. Venstre vil også vurdere bedre ordninger knyttet til sykdom for den enkelte selvstendige næringsdrivende.

6. Lettelser/betinget fritak i arveavgiften ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter.

Venstre vil primært fjerne hele arveavgiften. Sekundært vil vi innføre fritak for arveavgift ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter gitt at bedriften blir i familiens eie et visst antall år.

7. Egen (og forenklet) aksjelov for de minste bedriftene.
Venstre vil innføre en egen og forenklet aksjelov for små bedrifter hvor man blant annet fjerner revisjonsplikten, reduserer størrelsen på aksjekapital, reduserer gebyrene og rapporteringen til Brønnøysund og reduserer antall avgiftsterminer.

8. Reduksjon i gebyrene til Brønnøysundregistrene.

Venstre har flere ganger forslått å senke gebyrene til Brønnøysundregistrene i tråd med at rapporteringsrutiner mv blir enklere og mer kostnadseffektive.

9. Økte fribeløp ved ansattes kjøp av aksjer i egen bedrift.

Den skattefrie rabatten ved ansattes kjøp av aksjer må tredobles for å styrke incentivene for ansattes medeierskap.

10. Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger.

For å stimulere til flere lærlinger foreslår Venstre å fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger.

11. Gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN
Under den forrige regjering ble det innført tilskuddsordning til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN. Ulønnet arbeidsinnsats vil typisk finnes i enkeltpersonforetak og noen gründerselskaper. Den sittende regjering har imidlertid valgt å ikke videreføre denne ordningen med bakgrunn i at ESA i mars 2006 besluttet å åpne en formell undersøkelsesprosedyre. EFTAs overvåkingsorgan ESA har imidlertid nå fattet positivt vedtak om tilskuddsordningen for ulønnet arbeid i Skattefunnprosjekter. Regjering og regjeringsspartiene har imidlertid ikke benyttet denne muligheten, men tvert imot stemt ned forslag fra Venstre om å gjeninnføre ordningen så sent som i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2009.

12. Øke samtlige beløpsgrenser og timegrenser i SkatteFUNN-ordningen.

Innstrammingene i timetall og timesats i SkatteFUNN som ble foretatt av den sittende regjering må reverseres. I tillegg må øvrige beløpsgrenser og timegrenser heves med minst 25 prosent og støttesatsene heves for bl.a. FUB-bedrifter.

13. Opprette et eget halvstatlig investeringsselskap Klimatek for investering i og utvikling av klimateknologi.

Venstre vil opprette et nytt halvstatlig organ / investeringsselskap som har som formål å investere i klimateknologi, klimagründere og miljøriktig omstilling av eksisterende næringsliv.

14. Oppdeling av Innovasjon Norge for å sikre knoppskyting og utvikling av nye bærekraftige bedrifter i hele landet, uansett postadresse.

Venstre ønske en full gjennomgang av Innovasjon Norge og andre deler av det offentlige virkeapparatet, med sikte på betydelige forenklinger og forbedringer. Offentlige virkemidler skal være tydelig på om de er målrettet mot nyskaping for gründere og bedrifter over hele landet, eller om virkemidlene har som hovedhensikt å sikre bosetting. Venstre mener et viktig tiltak for å oppnå dette er å dele Innovasjon Norge i to ulike enheter. Den ene delen skal være en målrettet nyskapingsdel for gründere og bedrifter i hele landet. (Se egen sak)

15. Et mer fleksibelt arbeidsliv
Venstre vil legge til rette for et mer fleksibelt arbeidsliv ved økt adgang til midlertidige ansettelser og overtid.

Ut over dette vil Venstre fremme en rekke forslag som også vil komme de minste bedriftene og gründerne til gode som for eksempel reduksjon og fjerning av formuesskatten, omlegging av skattesystemet i en mer miljøvennlig retning, et krafttak for forenkling og reduksjon i skjemaveldet, enklere regler for arbeidsinnvandring og en storstilt satsing på forskning og innovasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**