Samhandling mens vi venter på reformen

Nordlandssykehuset planlegger å legge ned driften ved Røsvik Bo – og Behandlingssenter. De begrunner det med problemer med å rekruttere fagfolk og at tilbudet derfor ikke kan defineres som spesialisthelsetjeneste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


At tilbudet er godt for de som er der, at ansatte har lang og god erfaring, at lavterskeltilbud for folk med psykiske lidelser mangler, og at en reform er varslet for bedre samhandling mellom kommune og sykehus er ikke tema!

sykeepleier, kirurg, medisin, sykehus

Foto: microsoft

I mange år har diskusjonen vært i Steigen om akuttplassen og fødestua ved Steigentunet (tidl. sykestua). I trange økonomiske tider har kommunen hatt et tilbud som ikke er definert som kommunehelsetjeneste, men som spesialisthelsetjeneste. Det har vært hardt økonomisk, likevel har kommunen i årevis kjempet og klart å beholdt tilbudet fordi det er et godt og nødvendig tilbud for innbyggerne. Nå blir nettopp denne tjenesten trukket fram som et godt eksempel på hva samhandlingsreformen skal handle om, og at en nå må finne forutsigbare økonomiske rammer for slike tilbud.

Nordlandssykehuset burde lære av Steigen. Selv om de i dag har et tilbud i Røsvik som er i grenseland mellom 1.og 2. linje tjenesten, men som er viktig for mennesker med psykiske lidelser, så bør Nordlandssykehuset kjempe for at dette tilbudet beholdes. Det bør bli et eksempel fra sykehuset på et tilbud som må finne sin løsning i samhandlingsreformen. Dersom tilbudet legges ned vil dette være vanskelig, i tillegg til at det faktisk går ut over en pasientgruppe som mangler gode tilbud.

Det kan ikke være et utgangspunkt for samhandlingsreformen mellom kommunene og helseforetakene at sykehusene skal definere sine oppgaver og hva kommunene skal gjøre, og så skal kommunene finne løsninger på alt det som de ikke vil gjøre. Skal samhandlingen skape tillit og være en god prosess, så må resultatet være omforente løsninger der faglig ansvar, økonomiske ansvar og driftsansvar er avklart.

Inntil dette er gjort må Nordlandssykehuset fortsatt ta ansvar for Røsvik Bo – og behandlingssenter.

Nordland Venstre
v/ Berit Woie Berg,
fylkesleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**