Forvaltningsreformen

Utgangspunktet for forvaltningsreformen var å legge grunnlaget for en hensiktsmessig forvaltningsstruktur og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene. Dette er viktige forutsetninger for et funksjonelt og effektivt styringssystem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Hovedmålet med reformen er å sikre en velfungerende offentlig sektor på alle forvaltningsnivåer. Det skal legges til rette for utvikling av funksjonelle regioner som bidrar til å sikre arbeidsplasser og velferd der folk bor. Reformen skal være et svar på utfordringene fylkeskommunene har i dag knyttet til legitimitet, handlekraft og rollen som regional utviklingsaktør.

Reformen skal sikre et levende folkestyre, sterke kommuner og robuste regioner som kan utnytte lokale og regionale fortrinn til beste for innbyggerne, næringslivet og samfunnet for øvrig. Venstre har arbeidet aktivt med dette i mange år og reformen er vedtatt i Stortinget med Venstres støtte.

Regional utvikling er et politikkområde som i stor grad må være underlagt direkte folkevalgt innflytelse. Målet med forvaltningsreformen er å desentralisere makt og myndighet.
For Venstre er det viktig at et demokrati er basert på uavhengighet og åpenhet. Den enkelte må sikres nærhet til og størst mulig innflytelse over politiske avgjørelser. Venstres ideer om et levende folkestyre forutsetter også at de lokale folkestyrte organene har rammevilkår som er tilpasset dagens samfunn og framtidens utfordringer.

Forvaltningsreformen overfører mange nye oppgaver til Fylkeskommunen og det er bra.
Venstre registrerer at det knytter seg en del uklarheter til finansieringen av reformen. Det burde til det nåværende tidspunkt være liten tvil om de økonomiske rammene. Venstre bemerker videre at det ikke blir overført personell fra de statsetater som avgir ansvar og oppgaver. Det ligger an til at det også finnes en del uklarheter om arbeidsfordelingen mellom Fylkesmann og Nordland Fylke. Dette burde det bli fortest mulig ryddet opp i. Venstre vil dessuten ytre en bekymring om faren for nedbygging av fylkesmannens kompetanse og virksomhetsområde som på kort og lang sikt vil føre til dobbeltbyråkrati, oppsplitting av fagmiljøer og redusert fagkompetanse samla sett for de oppgaver som overføres, og gjenværende oppgaver hos fylkesmannen. Dette må tas tak i.

Venstre er opptatt av den fremtidige økonomiske situasjonen i Nordland Fylke. Per dags dato ser det dessverre ut til at ikke alle kostnadene med reformen blir kompensert via overføringer fra staten. Her må det følges nøye regnskap.

Forvaltningsreformen er et spennende prosjekt som stiller Fylkeskommunen foran krevende oppgaver, men samtidig store muligheter spesielt innen forskning og innovasjon.

Avslutningsvis vil jeg si at Venstre ser frem til iverksettelsen av Forvaltningsreformen og ønsker oss alle lykke til med de nye forvaltningsoppgavene.

Franziska Wika
Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**