Forslag til handlingsprogram for fylkesveger 2010-2013

Åmot kommunestyre kan ikke godta forslag til handlingsprogram for fylkesveger 2010-2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Programmet har en økonomisk ramme på vel 650 millioner kroner i perioden.
Handlingsprogrammet innebærer at Åmot ikke mottar noen midler i denne perioden med
unntak av 1 mill kroner til miljøtiltak. Kommunen har et stort nett av fylkesveier og
veistandarden er svært lav mange steder. Fylkesveiene er i store deler av kommunen eneste
bilvei inn i området.

Handlingsprogrammet ble lagt frem i kommunestyremøte den 30.10.09. Åmot kommunestyret godtar ikke forslaget til handlingsprogrammet og påpeker følgende:

· Veien gjennom Julussdalen er opprustet i Elverum, mens den delen av veien som går i
Åmot er trafikkfarlig og mangler grøfter, det må opp autovern mot Julussa og veien bør
få fast dekke. Skolebussen har ved to anledninger kjørt av veien på vinterføre de siste
årene. Faren for en alvorlig trafikkulykke er overhengende i dagens situasjon.

· Fylkesvei 535 ved pilegrimmen har fått sterk trafikkøkning av tungtrafikk som følge av
restriksjoner på RV3 over Åsta bru. Veien mangler fotgjengerfelt til tross for at den går
gjennom tettbebyggelse og fotgjengerne langs veien utsettes for betydelig fare.

· En ønsket løsning er også en gang og sykkelbro som forbindelse mellom Rena syd og
Amundstadgrenda.

· Ny bru og ny gangbru over Glomma på RV 215 må få gatelys.

· I Rena sentrum gjennomføres et omfattende miljøprosjekt i Tollef Kildes gate fra Rena
syd til Granlund. Prosjektet innebærer et offentlig-privat samararbeid og er et viktig
stedsutviklingsarbeid. Prosjektet må få en større bevilgning enn 1 million kroner dersom
det skal la seg gjøre og gjennomføre et prosjekt som har en kostnadsramme på ca.
25.millioner.

· Åsbygdsveien fra Rogstadmoen til Skramstad er i så dårlig forfatning at det skader
uttransport av varer fra bedrifter langs veien. Denne strekningen må opprustes.

Erik Ringnes 2009-2013

Foto: A.Hovsto

Kommunestyret vil be om at det gjennomføres et møte mellom kommunen og fylkeskommunen
om denne saken. Åmot Venstre vil også sende over saken til Hedmark Venstres representant Erik Ringnes i fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**