Klimakrav til regjeringen

I de neste fire årene må Norge ta de avgjørende skrittene fra å være en gammeldags fossilnasjon til å bli et miljøpolitisk foregangsland. Venstre vil at Norge skal være helt i front når det gjelder å satse på fornybar energi, utvikle og ta i bruk ny teknologi, skape nye grønne arbeidsplasser og gjøre omstillinger på alle områder som har konsekvenser for miljøet og klimaet, sier fylkesleder Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Etter harde forhandlinger fikk Venstre regjeringen med på et klimaforlik i Stortinget. Etter den tid har de norske CO2-utslippene likevel økt ytterligere og det haster med å få på plass nye tiltak. 2009 er et avgjørende år for klimapolitikken med tanke på FN-toppmøtet i København i desember hvor det skal fremforhandles en ny internasjonal klimaavtale. Dersom Norge skal ha realistiske muligheter til å oppfylle en klimaavtale som er mer ambisiøs enn Kyoto-avtalen, er det viktig at vi allerede nå kommer i gang med tiltak som får ned de norske klimautslippene.

De rødgrønne har ikke gjort nok for å få Norge på rett kurs i klima- og miljøarbeidet. Eksemplene på dette er mange. Rensing av gasskraftverket på Kårstø er skjøvet ut i det blå, regjeringen har tillatt oljeaktivitet på Goliatfeltet, seismikkskyting utenfor Lofoten og Vesterålen, leting etter olje og gass utenfor Jan Mayen og satt ny rekord i tildelingen av letetillatelser på sokkelen og sommel med å få på plass et grønt sertifikatmarked som ville utløst betydelige mengder fornybar energiproduksjon og som ville bidratt med grønne jobber over hele landet.

Norge har unike forutsetninger innen fornybar energi og har samtidig et av Europas dårligste opplegg for å støtte fornybar energiproduksjon. Dette må avløses av en storsatsning på dette området. Her ligger det store muligheter for å sikre arbeidsplasser og skape nye.

Skattesystemet må brukes mer aktivt i miljøvennlig retning, og det er viktig med et offentlig virkemiddelapparat som kan utløse en rekke av de gode klimaprosjektene vi ser mange klimagründere og bedrifter trenger finansiering til.

Venstre stiller derfor følgende 10 krav til regjeringen for å få Norge på rett spor i miljø- og klimapolitikken:
1. Redusere norske utslipp av klimagasser slik at Norge når Kyotoforpliktelsene med tiltak innenlands.
2. Omgjøre olje- og energidepartementet til et klimadepartement.
3. Ingen petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen, Senja og Møre.
4. Et reelt grønt skatteskifte der forbruk og miljøskadelig adferd beskattes høyere.
5. Storstilt satsning på et moderne togtilbud som et reelt reisealternativ.
6. Et bedre, rimeligere og hyppigere kollektivtilbud i byene.
7. Økt satsning på fornybar energiproduksjon, blant annet gjennom å øke grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering fra 20 til 40 milliarder.
8. Bidra med statlig kapital til "grønne" gründere gjennom å opprette et statlig investeringsselskap med formål å investere i klimateknologi og omstilling.
9. Forbud mot og utfasing av fossil oppvarming i bygg, der Enova gis ansvaret for gjennomføringen.
10. Et nytt og forsterket klimaforlik må på plass før klimatoppmøtet i København, med tydelige mål om nasjonale kutt (40 prosent) i klimagassutslippene innen 2020.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**