-Hundvåg trenger trafikale strakstiltak

-Hundvåg har en utfordrende trafikksituasjon. Venstres ambisjon er å gjøre noe med dette straks, sa Venstres Helge Solum Larsen da bystyret behandlet reguleringsplanen for Husabøryggen sør, mandag kveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Frode Kleppe

Venstre foreslo at kollektivtransporten skulle gis 5. minutters frekvens og at det straks må vurderes tiltak som bedrer framkommeligheten for kollektivtransporten mellom Hundvågkrossen og fastlandet som forutsetning for boligbyggingen på Husabø.

Her er Solum Larsens innlegg i bystyret:

Det er behov for å bygge gode boliger i Stavanger. Boligene må bygges slik at de er bærekraftige i forhold til areal, materialkvalitet, energi og transport. Det er på den måten vi kan møte klimaendringene som er vår tids største utfordring. På Husabøryggen legges det opp til boliger som møter framtidens miljøkrav, i tråd med Venstres ønsker.
Her legges det opp til lavenergiboliger og passivhusstandard. Dette er å gå foran i praktisk lokal klimapolitikk.

Hundvåg har en utfordrende trafikksituasjon. Venstres ambisjon er å gjøre noe med dette straks. Bydelen har en tilførselsvei der kollektivtrafikk og privatbiler må dele samme kjøreareal.
Da reguleringsplanen for Husabø var til behandling i kommunalstyret for byutvikling valgte flertallet å knytte rekkefølgekrav til saken som i følge administrasjonen kan utsette boligene til nærmere 2017.
Venstre har som alternativ valgt å forholde seg til premissene gitt i kommunedelplanen for Husabø og kreve rekkefølgetiltak om kollektivdekning, samt be en egen sak som vurderer framkommeligheten for kollektivtransporten. Dette siste forslaget ble enstemmig vedtatt og er en del av innstillingen.
Venstre har også som egen sak lagt inn forslag om opparbeidelse av ett ekstra felt fra Hundvågkrossen til byen og retningsprioritere dette i rushtiden.

Denne reguleringsplanen innholder selvbyggerfelt, erstatningstomter, tomter som kan tildeles på sosialmedisinsk grunnlag, ulike bofellesskap og barnehage. Området er gjort byggeklart etter bystyrevedtatte investeringer på opp mot 150 millioner kroner. Dersom ikke området skulle bygges ut, burde heller ikke disse investeringene vært gjort.

Venstre mener det vil være mulig å bygge ut dette området ved å stille kollektivkrav, men det er selvsagt forutsetingen, derfor fremmes det som nytt rekkefølgekrav.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**