Bodø fremmer alternativ til forbrenningsanlegg

Til det ekstraordinære bystyremøtet 19.11 fremmer Bodø Venstre et alternativt forslag til rådmannens innstilling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


PS 09/53 Uttalelse til konsesjonssøknader om fjernvarmeanlegg i Bodø.
Sakspapirene finnes på Bodø kommunes hjemmesider.

Alternativt forslag til uttalelse:
1. Bodø bystyre anbefaler at det ikke etableres energianlegg i Bodø.
2. Bodø bystyre mener en konsesjonssøknad ikke kan behandles før folkevalgte organer i Salten har valgt framtidens avfallshåndtering for sin region, altså tatt den prinsipielle debatten om framtidig avfallshåndtering før man vedtar lokasjon og konsesjon for et forbrenningsanlegg. Bodø bystyre anbefaler IRIS IKS (avfallsselskapet) til å fortsatt satse på kildesortering og gjennom dette arbeidet bidrar til mindre avfall som må gå til forbrenning.
3. Bodø bystyre mener de globale, nasjonale og regionale miljøutfordringene som bl.a. nært forestående skal behandles under klimaforhandlingene i København tilsier at det lokalemiljøansvaret vi påfølgende må ta lokalt tilsier at sortering med påfølgende materialgjenvinning og kompostering er å foretrekke framfor forbrenning, og at et fjernvarmenett kan etablerers ved bruk av andre energikilder enn forbrenningsanlegg.

Som konsekvens av denne avgjørelse sender Bodø bystyre følgende anbefaling til representantskapet når dette 4-5.februar 2010 skal behandle framtidig avfallshåndteringsløsning for IRIS.
1. Bodø bystyre ber om at representantskapet ser nærmere på lokale løsninger for avfallsforbrenning i eksisterende forbrenningsovner i området, alternativt løsninger som innebærer transportløsninger på bane.

Om forslaget faller vil representanten fra Venstre gå inn for lokalisering på Burøya.

Terje Cruickshank
Bodø Venstre

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**