Frivillig?

I Venstre er vi opptatt av at alle kan bidra.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Det siste halve året har det vist seg at det er vanskelig å finne mennesker som kan være hjelpeverge for de som bor på gamle Egra. Jeg er en av dem som trodde dette var noe som en måtte være visere enn jeg er for å være. Det er ikke riktig har jeg funnet ut. Her er litt om de roller en hjelpeverge skal må dekke:

HVEM KAN OPPNEVNES TIL H]ELPEVERGE. Den som oppnevnes må være myndig, ikke selv ha hjelpeverge, ha en ordnet økonomi og ikke ha motstridende interesser med vedkommende.
Den som oppnevnes bør være bosatt i samme kommune som vedkommende……
Dersom det ikke er forslag til hvem som kan oppnevnes vil overformynderiet oppnevne en nøytral hjelpeverge f. eks. en advokat som vil bli honorert av vedkommendes midler. (kilde)

EKSEMPLER PÅ HJELPEVERGENS ARBEIDSOPPGAVER
Ofte får hjelpevergen et såkalt "fullt mandat", dvs. at hjelpevergen i utgangspunktet skal anses som rettslig stedfortreder og økonomisk forvalter i alle sammenhenger der dette faller naturlig. Dette består av f eks å søke om trygde- og sosialstønader fra det offentlige, om nødvendig påklage vedtak fra offentlige forvaltningsorganer, delta i rettssaker og skiftesamlinger, inngå avtaler, herunder tegne telefon- og avisabonnement og ordne forsikring. Dessuten må hjelpevergen skrive selvangivelse, betale regninger og besørge utbetaling av lommepenger ol. Andre gjøremål vil være fremmøte/stemmegivning på generalforsamlinger og om nødvendig protestere når det kommer nabovarsler i byggesaker, eller skrive anmeldelser til politiet hvis det har vært innbrudd. Det er dessuten en viktig oppgave å føre tilsyn med myndlingens faste eiendom og annet myndlingen måtte eie.
Hjelpevergen skal løpende vurdere myndlingens livssituasjon og foreslå forbedringer eller endringer. Mottar myndlingen tilstrekkelig helsehjelp, botilbud eller dagtilbud? Myndlingen vil bl a kunne ha rett til en rekke offentlige ytelser som kan bidra til å gjøre hverdagen enklere både økonomisk og praktisk. Vilkårene for å motta mange av disse ytelsene fremgår av Sosialtjeneloven. Hjelpevergen bør gjøre seg kjent med reglene, og rådføre seg med sosialkontoret om hvilke ytelser som kan være aktuelle.

Hva hjelpevergeoppdraget ikke omfatter
Det er ikke meningen at hjelpevergeordningen skal erstatte det alminnelige sosiale støtteapparat eller uformell bistand fra pårørende. Utenfor rammen av hjelpevergens mandat faller derfor ansvaret for daglig omsorg og pleie, samt dagligdagse gjøremål som f.eks å gå i butikken, ta myndlingen med på tur og stelle hjemme. Selv om hjelpevergen ikke skal være støttekontakt eller sosialarbeider, skal han eller hun imidlertid se til at pleien og omsorgen myndlingen eventuelt mottar fungerer, og eventuelt be om støttekontakt eller hjemmepleie dersom myndlingen har behov for dette. Om nødvendig skal også hjelpevergen bistå med å få myndlingen inn på institusjon. Hvis det er behov for støttekontakt, bør hjelpevergen ta kontakt med sosialkontoret.
Hjelpevergen må for øvrig ha samtykke fra overformynderiet for å selge eller leie bort bolig eller ting myndlingen eier. Hjelpevergen kan heller ikke pantsette myndlingens formue eller stifte gjeld på dennes vegne. Gaver fra midlene til myndlingen kan heller ikke gis uten overformynderiets samtykke, med mindre gavenes størrelse er innenfor hva som er vanlig skikk og bruk.
(kilde)

Skal jeg konkludere ut fra alle disse vanskelige setningene så må det være at en hjelpeverge skal være en som bryr seg om den den hjelper. I vårt tilfelle betyr dette at en blir med personen og hjelper ham slik at han blir behandlet slik jeg ønsker å bli behandlet i mitt møte med forskjellige offentlige instanser og i ting som kan binde personen juridisk. Dette kan en advokat godt gjøre, så slipper jeg, men det koster kommunen (altså meg) en hel del penger og i tillegg kan jeg gjøre det av lyst og glede, ikke fordi det er jobben min, men fordi jeg har lyst til å bry meg og vise at personen jeg hjelper har en stor verdi for oss som allerede bor her. Dette tror jeg de fleste av oss kan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**