Kultur til flere

Helseundersøkelsen HUNT 3 viser at kulturdeltakelsen er svært skjevt fordelt i Nord-Trøndelag. Dette ønsker fylkesråd for kultur, Annikken Kjær Haraldsen, å gjøre noe med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Annikken Kjær Haraldsen

Foto: Fotograf Hatterem

—Resultatene fra HUNT 3 viser at kulturdeltakelsen er skjevt fordelt både i forhold til geografi, alder og sosioøkonomiske forhold. Derfor må vi gjennom tett samarbeid med frivilligheten, kommunene og kulturutøverne bidra til en utjevning og oppnå en bedre fordeling av kulturgodene, sier Kjær Haraldsen.

Hun legger fram et kulturbudsjett som er styrket med 1,5 millioner kroner i forhold til 2009. Dette gir rom for å øke tilskuddene og møte statens foreslåtte økning til Steinvikholmen Musikkteater og de konsoliderte museene. Kjær Haraldsen har også prioritert kulturminneområdet:
—Kulturminneforvaltningen ble i løpet av 2009 styrket gjennom frie midler fra tiltakspakken. I budsjettet for 2010 vil fylkesrådet opprettholde denne styrkingen da vi ser at dette er nødvendig for å få økte statlige midler til kulturminnevern i Nord-Trøndelag. Styrkingen bidrar også til å ivareta rådgiving og dialog overfor tiltakshavere/eiere og kommunene, sier hun.

Nord-Trøndelag skal være et inkluderende fylke med plass for alle. Som en oppfølging av Mangfoldsåret 2008 og erfaring gjennom satsingen Toleranse Nord-Trøndelag vil fylkesrådet i løpet av 2010 være pådriver for å få etablert et innvandrerråd for Nord-Trøndelag.
—Denne etableringen skal skje i tett samarbeid med innvandrerorganisasjonene, flyktningetjenesten og kommunene, sier Annikken Kjær Haraldsen.

Les hele budsjettet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**