Bedre barnevern

På Venstres landsstyremøte i helga foreslo Jon Gunnes på vegne av Sør-Trøndelag Venstre en uttalelse om barnevern som ble vedtatt. – Jeg er glad for at landsstyret støtter vårt syn om at barnevernet trenger mer kompetanse og ressurser. Vi ønsker at tilstanden til det lokale barnevernet blir belyst, og at arbeidsfordelingen mellom kommune og stat blir gjennomgått, sa Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Jon Gunnes

Foto: Rune Kongsro

Venstre har på Stortinget fremmet forslag om at kommunene skal få større ansvar for barnevernet, fordi dagens ansvarsdeling mellom stat og kommune gjør at ikke alle får den hjelpa de trenger. Bakgrunnen for at Gunnes fremmet denne uttalelsen, var at Trondheim kommune fram til 2008 hadde et helhetlig ansvar for barnevernet gjennom noe som kalles barnevernsforsøket.
– Evalueringer av dette forsøket viser at det var vellykket, vi oppnådde det viktigste, nemlig å få en bedre tjeneste. På bakgrunn av disse erfaringene mener jeg det er på tide at flere kommuner, særlig de store, får et større ansvar for hele barnevernsarbeidet, sa Gunnes.

Uttalelsen i sin helhet:

Bedre barnevern

Barn

Foto: Microsoft

Et barnevern som ikke makter å gi barn den hjelpa de trenger, er resultat av politiske og organisatoriske valg. Barnevernsreformen i 2004 hadde mange gode intensjoner og tanken om et likeverdig tilbud til barn over hele landet er god. Det vi trenger nå er et kommunalt barnvern med nok ressurser og kompetanse.

I en ny Fafo-rapport (Fafo-rapport 2009:41) kommer det fram at det kommunale og statlige barnevernet har store samarbeidsproblemer. Rapporten viser at Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er en byråkratisk, ressurskrevende organisasjon som ikke bidrar til at de mest sårbare barna i Norge får den hjelpen de har krav på.

Kommuner som ønsker det må kunne overta et helhetlig ansvar for barnevernet, inkludert Bufetats oppgaver, slik Oslo har i dag. Trondheim hadde også positive erfaringer med en slik organisering gjennom det såkalte barnevernsforsøket.

Landsstyret i Venstre ber om at flere initiativ blir tatt i kommunene for å belyse tilstanden til det lokale barnevernet og at kommunene krever at regjeringen gjennomgår arbeidsfordelingen mellom kommune og stat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**