Behandlingstid på søknader

Spørsmål fra fylkestingsgruppen til fylkestingssamlingen på Fauske 15-18.februar 2010, inkl svar fra fylkesråden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Musikk, kultur, noter

Foto: Microsoft

Nordland fylkeskommune utlyser hvert år en rekke tillskudd og stipendier til ulike kultur-, nærings- og utviklingstiltak.
Fylkeskommunen legger vekt på at søknadsfrister blir overholdt av søkerne. Behandlingstiden av søknadene varierer i stor grad.

Mitt spørsmål er:

Har fylkeskommunen satt en maksimumsgrense på behandlingstid for søknader og hva anses som rimelig svartid til søknadsstiller.

Franziska Wika
Nordland Venstre

Fauske 15.02.2010

svaret fra Fylkesråden:
Fylkesråd for næring Arve Knutsen svarte som følger:

Vi har en rekke ulike tilskuddsordninger i Nordland fylkeskommune. Disse har ulik innretning, og ulike krav til søknaden.

Noen av tilskuddsordningene har søknadsfrister og gitte, vedtatte kriterier.

Andre tilskuddsordninger har løpende behandling — det vil si at det ikke er søknadsfrist: som for eksempel tilskuddsordninger knyttet til stedsutvikling og regionale utviklingsprosjekter — med unntak av store grunnlagsinvesteringer, der det er innført søknadsfrist.

Tilskudd til stedsutvikling og større regionalutviklingsprosjekter behandles etter hvert som de kommer inn.

For større søknader, vil både søker, prosjektet og fylkeskommunen være tjent med at det kjøres lengre prosesser for å utvikle prosjektene sammen med kommunene og andre søkere, slik at de er håndterbare innenfor regelverket og tilpasset tilskuddsordningene. For disse vil det være en løpende kontakt med søker for å komme fram til et godt resultat i fellesskap. De som overhodet ikke oppfyller grunnleggende krav og faller utenfor ordningene, får et raskt svar og blir returnert.

Dersom det ventes at det vil ta utforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares skal det i henhold til Forvaltningslovens §11a innen en måned gis et foreløpig svar i denne type saker. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og så vidt mulig angi når svar kan ventes. Dette fungerer bra innen en rekke tilskuddsordninger. I den grad dette ikke er innført innen alle ordninger, vil fylkesrådet sørge for at dette blir implementert som gjennomgående prinsipp i hele organisasjonen.

Fauske,15.02.2010

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**