Nordområdeutredning om jernbanen må også omhandle strekningen Fauske-Narvik

Felles uttalelse fra fylkestingsgruppene til Venstre, AP, SV, Krf, Sp, Rødt og Kp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Følgende forslag til uttalelse håper vi fylkestinget vedtar på torsdag 18.februar. Forslaget er veldig i tråd med det årsmøtet i Nordland Venstre vedtok.

Regjeringen har utpekt nordområdet til "Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer". For at dette skal bli en realitet må kommunikasjon og samferdsel prioriteres.

Det har i flere år vært arbeidet med NEW – korridor. I dette prosjektet er det foretatt analyser og beskrevet den internasjonale transportkorridoren via Nordkalotten. Dette prosjektet har vakt stor interesse i Kina, Sverige, Russland og Finland.

Tog

Foto: Microsoft

Regjeringen skal nå sette i gang en revisjon av Nasjonal Transportplan for perioden 2014-2020. I dette arbeidet er det også tenkt tatt inn en "Nordområdeutredning for jernbane", hvor en skal se på nye jernbanestrekninger i nord. Det vil være helt sentralt for utviklingen av et godt og framtidsrettet transportsystem i Nord-Norge at jernbanestrekningen fra Fauske til Narvik vurderes i denne Nordområdeutredningen. En slik banestrekning vil gi mulighet til å koble det nasjonale jernbanenettet til Nordkalottsamarbeidet og bidra til en framtidsrettet transportløsning for hele Nord-Norge.

Dagens E6 alene løser ikke framtidig transportbehov ut fra planlagt økning i godsmengde på nordlandsbanen og økt godstransport med ARE-toget.

Nordland Fylkesting vil at jernbanestrekningen Fauske-Narvik vurderes til å bli en del av Nordområdeutredningen for jernbane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**