Styrket oljevernberedskap i Nordland

Spørsmål fra fylkestingsgruppen til fylkestingssamlingen på Fauske 15-18.februar 2010 – inkl svar fra fylkesråden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Ved Fylkestingets samling 29.09.2009 laget Fylkestinget en uttalelse under overskriften
"Nordland trenger en styrket oljevernberedskap"

Fylkestinget påpekte følgende tiltak:
1. En bedre opplæring av mannskaper enn i dag, og som gir trening i å håndtere utstyr og lede mannskaper.

Oljesøl

Antall mannskaper som gis opplæring må utvides betydelig.
2. Etablere en beredskapsreserve i alle regioner som man kan kalle inn fra på kort varsel for å bistå IUA-ene i første fase. Her kan fiskere og havbruksarbeidere være en viktig ressurs å spille på.
3. Ta i bruk større kystfiskefartøy/trålere/andre kystfartøy (eks. Hurtigruta) i beredskapen
4. Mer aktivt jobbe for utvikling av utstyr og teknologi som fungerer også i dårlig vær og i kulde.
5. Nasjonale aktører må reagere raskere ved akutte uhell og informasjonen fra disse må bli bedre til alle direkte berørte parter.
6. FKD må sørge for at den akutte oljeberedskapen kan styrkes ved å nyttiggjøre seg NOFOs kompetanse og ressurser ved akutte uhell.
7. Tilgjengeligheten til nødlosseutstyr i Nordland må bedres.
8. Norske myndigheter må oppfordres gjennom IMO til å sørge for et bedre internasjonalt avtale- og regelverk for skipstransport og oljeforurensning. Det kan være farleder, meldeplikt og ikke minst forbud mot tungolje som bunkers.

Mitt spørsmål er:

Hvem har mottatt denne uttalelsen og hvordan er den følgt opp? Er noen av de foreslåtte tiltak realisert?

Franziska Wika

Nordland Venstre

Oljeberedskap
Fylkesråd for næring Arve Knutsen svarte som følger:

Fylkestingets uttalelse med nærmere begrunnelse ble oversendt Fiskeri- og Kystdepartementet og Olje- og Energidepartementet 14.10.2009. Nordland fylkeskommune fikk svar fra FKD den 11. desember 2009 der departementet tok uttalelsen til orientering og oversendte denne til videre forføyning til Kystdirektoratet. Fylkesrådet har derimot selv i svært mange sammenhenger tatt opp spørsmålet om en styrket oljevernberedskap for Nordlandskysten, sist i møte med olje- og energiminister Terje Riis-Johansen på møte i Sandnessjøen 8. februar 2010.

For å styrke kompetanseoppbyggingen innen Arena Beredskap, tok fylkesrådet initiativet til å etablere en samarbeidsavtale mellom SINTEF og Arena Beredskapsbedriftene og Norlense AS med fokus på opplæringsaktiviteter og teknologiutvikling. Målet var å styrke mulighetene for å få etablert et nasjonalt oljevernsenter i Vesterålen. Første arbeidsmøte ble avholdt 27. oktober 2009 og avtalene ble signert 11. november 2009.

Fylkesrådet har også tatt initiativ til å etablere et opplæringsprogram for oljevernberedskap for kommunene, et samarbeidsprosjekt mellom Nord-Norsk Beredskapssenter på Fiskebøl og Norges Brannskole i Tjeldsund. Bedriftene har foreløpig ikke funnet fram til samarbeidsmodellen for prosjektet, men det tas initiativ fra vår side til at dette kommer på plass.

Gjennom den etablerte samarbeidsavtalen mellom SINTEF og Arena Beredskap skal også SINTEF bistå i å utvikle bedre oljevernutstyr. Fylkeskommunen vil gjennom en egen bevilgning på kr. 300.000 bidra til å fullfinansiere forskningsprosjektet "Ny lense 2008", og har gjennom dette og annen bistand bidratt til at det kommer på plass et arbeid med ramme på 16,2 mill. kr. til å utvikle et nytt oljelensekonsept for framtida.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**