Behov for kraftfull satsing i Midt-Norge

De siste dagene har vi fått en nasjonal oppmerksomhet rundt kraftsituasjonen i Midt-Norge på grunn av rekordhøye kraftpriser, men det har vært lite fokus på årsakene til problemene. – Situasjonen i Midt-Norge har vært gjenstand for mye debatt, men for lite er blitt gjort, skriver Venstres parlamentariske leder Trine Skei Grande i et leserinnlegg som du kan lese i sin helhet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Innlegget stod på trykk i Adresseavisen den 22/2-10.

Behov for kraftfull satsing i Midt-Norge

Av Trine Skei Grande, parlamentarisk leder for Venstre.

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande
Foto: Caroline Roka

Venstre er bekymret for kraftsituasjonen i Midt-Norge, og vi mener det må på plass flere og mer kraftfulle tiltak enn det den sittende regjeringen har iverksatt. Det må satses sterkere på økt produksjon av fornybar energi og energisparing i området. Dette er tiltak som må prioriteres før bygging av gasskraftverk. Satsing på gasskraftverk med CO2-rensing er noe som bør vurderes, dersom man ikke kommer i mål med fornybar energi og energisparing.

Da Venstre satt i regjering, la vi opp til å innføre et grønt sertifikatmarked for støtte til fornybar energiproduksjon i samarbeid med Sverige. Dette satt fart i de regionale og kommunale energiverkene til å utvikle prosjekter, og det ble investert store ressurser i å utvikle fornybarprosjekter over hele landet, også i Midt-Norge. Den rødgrønne regjeringen vraket dette opplegget noe som førte til at ni av ti vindkraftprosjekter ble lagt på is, også prosjekter i Midt-Norge. I klimaforliket snudde regjeringspartiene og arbeidet med grønne sertifikater ble gjenopptatt, men de mest sentrale avklaringene er utsatt til 2012.

For lite satsing på vindkraft
Det er flere vindkraftprosjekter i Midt-Norge som har alle rettigheter på plass, men som mangler

Smøla-ordfører Iver Nordseth vil flytte vindmøllene til havs.

Foto: Ellen Kvalsund

støtte for å starte bygging. I klimaforliket gikk regjeringspartiene med på å styrke investeringsstøtten til fornybar kraft gjennom Enova fram til et grønt sertifikatmarked. Det har blitt lyst ut mer investeringstøtte, og noen større prosjekter i Midt-Norge er inne i runden som går nå. Det er gledelig, og kan være viktige bidrag til å rette opp i kraftsituasjonen. Arbeidet med fornybar energi går allikevel for sakte. Det er fremdeles slik at det bevilges for lite penger til Enova gjennom energifondet, og det er fremdeles slik at Stortinget og forlikspartene i klimaforliket ikke har sett noe til den lovede ordningen for fornybar elektrisitet i påvente av et grønt sertifikatmarked. Det er beklagelig.

Støtte til energisparing
Venstre etterlyser også et skikkelig trøkk i satsingen på energisparing, både ovenfor husholdninger, bedrifter og kommuner. Venstre er av den oppfatning av at vi kan bruke situasjonen i Midt-Norge til noe positivt, men da i den forstand at vi bør gjøre regionen til et geografisk satsingsområde for utvikling av bærekraftige energiløsninger ut fra de ressurser som finnes i området, være seg naturressurser eller potensial for effektivisering og energiomlegging. Tiltak som kan inkluderes i en slik forsøksregion bør være:

1. Egne, regionale støtteordninger til fornybarprosjekter som ikke faller inn under andre støtteordninger eller som ikke utløses ved hjelp av statlige støtteordninger.

2. Egne regionale støtteordninger til rentbrennende vedovner, luft-til-luft varmepumper, etterisolering, strømstyringsystemer og andre virkningsfulle tiltak for å redusere energibruken i husholdningene.

3. Støtteordninger til økt bruk av bioenergi til oppvarming i større bygg.

Venstre har forventninger om at regjeringen følger dette opp, og presentere dette til Stortinget gjennom en egen tiltaksplan. Situasjonen i Midt-Norge har vært gjenstand for mye debatt, men for lite er blitt gjort. Derfor vil Venstre fortsette å holde trykket oppe i denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**