Interpellasjon i Fylkestinget – Folkeakademiet Hålogalands framtid

Fylkesrådens svar på interpellasjon om Folkeakademiet Hålogaland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Svar:

Hålogaland folkeakademi er, som interpellanten sier, en av flere landsdelsorganisasjoner som tidligere fikk sitt tilskudd via Nordnorsk kulturråd.

Da Nordnorsk kulturråd ble lagt ned, overtok Finnmark fylkeskommune forvaltningen av de fylkeskommunale midlene til landsdelsdekkende organisasjoner. Denne potten var mindre enn den Nordnorske kulturråd hadde til rådighet, fordi de statlige midlene var trukket tilbake, og de organisasjonene som mottok et årlig tilskudd fikk derfor mindre enn det de hadde gjort tidligere.

Da Finnmark fylkeskommune overtok forvaltningen av midlene, fantes ingen kriterier for fordeling mellom organisasjonene fra Nordnorsk kulturråd. Det fantes heller ikke kriterier for hvilke landsdelsdekkende organisasjoner som skulle motta tilskudd. De organisasjonene som hadde mottatt tilskudd tidligere fikk derfor fortsatt tilskudd.

Ved reforhandling av Den nordnorske kulturavtalen ble det lagt vekt på at det skulle lages kriterier der organisasjoner for skapende og utøvende kunstnere skulle prioriteres, man gikk bort fra felles tilskuddsordninger for alle kulturorganisasjoner. Det ble tatt inn et nytt punkt i avtalen vedrørende dette (FT sak 99/09). Gjennom denne presiseringen, har vi sikret vi at vi har landsdelsorganisasjoner for de yrkesgruppene som er mest sårbare og som vi vet ligger nederst på alle inntektsstatistikker.

Folkeakademiet Hålogaland har markert seg som en organisasjon som arbeider med formidling av kultur. Med bakgrunn i dette vil Folkeakademi Hålogaland falle utenfor denne tilskuddsordningen, selv om den er en landsdelsdekkende organisasjon.

Endringene i kriteriene ble drøftet i flere møter der alle som tidligere mottok støtte ble invitert. Det har derfor vært åpne drøftinger rundt disse endringene, og Folkeakademiet Hålogaland har også bidratt med sitt syn i denne prosessen.

Folkeakademi Hålogaland vil kunne søke på våre ordinære tilskuddsordninger til prosjekter og tiltak, og vil bli vurdert på linje med andre søkere ut fra våre kriterier.

Det er aldri enkelt for organisasjoner å måtte tilpasse seg endringer i rammebetingelsene. Samtidig vet vi at dersom vi skal prioritere noe, vil noe annet falle utenom. Jeg synes den presiseringen vi har gjort er riktig, og den har også fylkestingene i de tre fylkeskommune sluttet seg til ved behandlingen av Den nordnorske kulturavtalen i fjor.

Interpellasjonen:

Folkeakademiet

Foto: Folkeakademiet

I 115 år har Folkeakademiet vært en folkeopplysningsorganisasjon som gjennom foredrag og diskusjon har formidlet allmennnyttig kunnskap og kulturforståelse. Siden opprettelsen av det første Arbeiderakademi i Kristiania og stiftelsen av Folkeakademiens Landsforbund i 1905 har organisasjonen vært en viktig kunnskaps- og kulturformidler.

Den landsdelsdekkende organisasjonen Folkeakademiet Hålogaland er tilsluttet Folkeakademiens Landsforbund og teller 14 lokale folkeakademier i alle tre fylker i Nord-Norge. Virksomheten omfatter bl.a. konserter, utstillinger, film- og kulturkvelder, foredrag, litteratur, teater, kunst og kursvirksomhet. Programtilbudet fra Folkeakademiet går også til mange biblioteker, museer og skoler. Utover turnéprogrammene og sentrale satsingsområder som "Se verden i øyene", "Framtiden tilhører de unge", "Den kulturelle spaserstokken", "Fra innvandrer til medborger", noe som viser at organisasjonen favner mennesker i alle aldre og med ulik etnisk bakrunn, produserer lokalakademiene egne program basert på egne ressurser og forutsetninger. I 2008 nådde Folkeakademiet Hålogalands tilbud 25.500 publikummere med i alt 261 program, derav 142 egenproduserte arrangementer.

Folkeakademiene i Norge blir i varierende grad støttet av fylkeskommunene. Eksempelvis gir Hordaland ca. 500.000.- kr. til drift og prosjekt (2007), Sogn og Fjordane 120.000.- kr., Rogaland 100.000.- kr. , Agder 140.000.- kr.
Folkeakademiet Hålogaland som dekker tre fylker med lange geografiske avstander, har hatt en årlig støtte via en post i Nordnorsk Kulturråd. Denne posten ble gradivis redusert fra 100.000.- kr. i 2005 til 75.000.- kr. i 2009 og kr. 0 i 2010.

Ved avvikling av Nordnorsk Kulturråd ga Folkeakademiet Hålogaland verdfifulle innspill i forbindelse med opprettelsen av ett nytt Landsdelsråd for kultur. Dette brevet er datert 12.02.2009 og sendt til samtlige Fylkesråd for kultur og fylkesordførerne i Nordland, Troms og Finnmark. I et brev datert 31. mars 2009, sendte Folkeakademiet en uttalelse fra årsmøtet til fylkespolitikerne i Nord-Norge om opprettelsen av Landsdelsråd for kultur. Her uttrykker Folkeakademiet Hålogaland sin bekymring for at det faste driftstilskuddet fra fylkeskommunene blir redusert, eller faller bort. På disse henvendelsene har Folkeakademiet Hålogaland ikke registrert noen tilbakemeldinger.

På søknad om tilskudd til landsdelsdekkende organisasjoner for skapende og utøvende kunstnere 2010 har organisasjonen fått følgende svar:
"Finnmark fylkeskommune forvalter tilskuddet til landsdelsdekkende organisasjoner som organiserer skapende og utøvende kunstnere på vegne av de tre nordnorske fylkeskommunene. Ordningen ble endret som følge av revideringen av den nordnorske kulturavtalen i 2009. …
Etter de nye retningslinjene skal det gis driftstilskudd til landsdelsdekkende organisasjoner som organiserer skapende og utøvende kunstnere. Dette innebærer at deres søknad faller utenfor denne ordningen".

Dette er et vedtak som vil ha fatale følger for Folkeakademiet Hålogaland og fører i ytterste konsekvens til nedleggelse av en tradisjonsrik organisasjon. Det viser også at den nye kulturavtalen mellom de tre norske fylkene er ytterst mangelfullt.

For å nå sine kultur- og distriktspolitiske mål er fylkeskommunen tjent med et godt samarbeid med Folkeakademiet. Folkeakademiene har en formiddlerrolle og når med sine arrangement alle alders- og interessegrupper.

Mine spørsmål til Fylkeråden er:

1. Vurderer Fylkesråden Folkeakademiet Hålogaland som en landsdelsdekkende organisasjon?
2. Hvordan ser Fylkesråden på avslaget på søknaden?
3. Vil Fylkesråden ta initiativ overfor Landsdelsråd for kultur for å sikre og forbedre Folkeakademiet
Hålogalands økonomi og videre drift og å få tilbake en årlig bevilgning?
4. Hvordan kan fylkeskommunen løse Folkeakademiet Hålogalands økonomiske problem for 2010?

Folkeakademiet

Foto: Folkeakademiet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**