Referat fra Bydelsutvalgsmøte 25.03

Her kommer en kort oppsummering fra BU-møte i Sagene 25. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Sak 10/20 — Opprettelse av stillinger som utekontakt

Dette er en sak initiert av Ap. I 2009 foreslo de å opprette en utekontakt i bydelens barne- og ungdomsavdeling, dette ble vedtatt med en sum penger til drift. Bydelen svarte sommeren 2009 at de ikke så behovet for en slik stilling, men at de benyttet midlene til å styrke utekontaktfunksjonen og det arbeidet som gjøres for å nå ut til ungdom som trenger ekstra oppfølging i bydelen. I budsjettbehandlingen for 2010 gjentok Ap sitt forslag og presiserte at de ønsket en dedikert utekontakt i form av en person, dette ble vedtatt med en sum på 500’ kroner tilknyttet. Venstre stemte mot dette da vi mente bydelen hadde funnet en god arbeidsform allerede. Nå blir det opprettet to faste 50%-stillinger som utekontakt i bydelen, bestemmelser i arbeidsmiljøloven sier at man ikke skal gå alene i slike "utegående" jobber. Venstre og Høyre fremmet alternative forslag om at bydelen selv skulle få finne en praktisk måte å løse dette på, det ble nedtsemt av det røde flertallet.

Sak 10/22 — Rusmiddelpolitisk handlingsplan for bydel Sagene

Denne planen omhandler hva slags politikk bydelen skal ha i forhold til rusmidler, den handler i liten grad om tiltak i rusomsorgen. SV foreslo å stryke en setning som omhandlet at bydelen skal ha et variert serveringstilbud for alkohol også når det kommer til åpningstider. De ønsker ikke at serveringssteder i bydelen skal ha mulighet til å søke om og få innvilget utvidede åpningstider. Det lå an til at dette forslaget skulle vinne frem. Venstre fremmet da et alternativt forslag: Bydel Sagene vil arbeide for et variert serveringstilbud for alkohol når dette ikke er til sjenanse for beboerne. Dette forslaget fikk flertall.

Sak 10/23 — Tilskudd til frivillig aktivitet 2010, kultur og nærmiljø

I denne saken har det vært en diskusjon om hvorvidt Filos, ungdomsklubben som drives av Filadelfiamenigheten, er støtteberettiget. Bydelen har et reglement for disse tildelingene som sier at de som mottar støtte ikke kan ha en diskriminerende praksis, noe vi mener at Filadelfiamenigheten har. Saken er grundig omtalt i media. Et forslag som å gi 8000 kroner til Filos fikk støtte fra 1 fra Frp, 2 fra Høyre, en uavhengig representant og 1 fra Ap, noe som ikke var nok til å oppnå flertall for forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**