Fremtidig struktur og organisering av Fylkestinget i Nordland

Venstre er skeptisk til en utvikling med flere profesjonelle politikere der de må ta permisjon/slutte i ordinære jobber. Demokratiet er avhengig av at de folkevalgte er vanlige folk med vanlige jobber. Det er viktig å ta vare på politiske systemer som gjør det mulig for alle yrkesgrupper å delta i politisk arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Det er frist fredag 7. mai for å gi en uttalelse om fremtidig struktur og organisering av Fylkestinget i Nordland.
Følgende spørsmål ønskes besvart;
1. Hva mener partiet – hvor mange representanter bør fylkestinget i Nordland bestå av og hva er de(t) viktigste argumentet for dette?
2. Hva mener partiet – bør alle samlingene holdes på samme sted eller ambulere fra sted til sted slik det skjer i dag, og hva er den viktigste begrunnelsen for partiets syn?

Høringsuttalelse fra Nordland Venstre.

Nordland Venstre vil innlede med å presisere at vårt primære ønske er at Fylkestinget skal tilbake til formannskapsmodellen, da vi mener det ivaretar bedre demokratiske strukturer og maktspredning i fylkespolitikken. Parlamentarismen mener vi hører hjemme i nasjonalpolitikken med klar rolledeling mellom den lovgivende makt og den utøvende makt.

Med hensyn til spørsmålene som er stilt vil Nordland Venstre gi følgende uttalelse:

1.
Venstre ønsker ikke å redusere antallet politikere i fylkestinget.
Begrunnelse:
– Et antall på 53 synes å være en høvelig balanse mellom hensynet til politisk og geografisk spredning/legitimitet og hensynet til rasjonell størrelse på forsamlingen.
– Med en slik forsamling vil det være fornuftig å kunne møte i de ulike regionene i fylket slik det er i dag.
– En reduksjon i antall representanter vil svekke enda mer fylkespolitikkens legitimitet blant folk, da det vil oppfattes som sterkere konsentrasjon av makt til noen få.

demokrati

2.
Venstre mener det er viktig at fylkestinget ambulerer i fylket.
Begrunnelse:
– Det gir fylkesrepresentantene muligheten til å bli kjent i fylket.
– Det gir regioner, næringsliv og innbyggere mulighet til å bli kjent med fylkespolitikken. Fylkestinget bør sette av tid til presentasjon av regionen/nabokommuner før saksbehandlingen tar til.
– Det gir positive ringvirkninger for hotellnæringen rundt i fylket. Fylkestinget bør ikke bare ha positive ringvirkninger for næringslivet i Bodø, men også ellers i fylket.

Likevel mener Venstre at det er store forbedringsmuligheter i hvordan fylkestinget og fylkespolitikken organiseres og struktureres. Det kan være like store effektiviseringsgevinst og økonomiske besparelse på å ta ny teknologi i bruk, kombinert med reduksjon av antall dager på fylkestinget, som å redusere antall representanter.

– Dersom en reduserer fylkestinget til 2 evt.3 dager (for eksempel tirsdag/onsdag — torsdag) vil mulighetene for å rekruttere ungdom, småbarnsforeldre, enslige forsørgere, selvstendig næringsdrivende og flere andre yrkesgrupper være større. Det er vanskelig for mange å være borte hele uker flere ganger i året. Det begrenser rekrutteringsgrunnlaget til politikken. Både det å ha mulighet for å begynne og avslutte uka på jobb, eller ha helgene fri kan virke positivt for at flere vil påta seg fylkespolitiske verv.

– Komiteene kan kombinere videokonferanser og filmdokumenterte befaringer, med å lage innstillinger til fylkestinget uka før. De kan enkelt gjennomføre hyppigere elektroniske møter mellom fylkestingssamlingene osv. for å diskutere sakene. Litt av utfordringen i dag ligger i at den reelle avgjørelsen av sakene foretas i komitéene og gruppemøter, og med offentlighetskravet skal innstillingen ligge ute i minimum ett døgn. Det tar tid på fylkestinget. Om vi hadde funnet fram til et system der komitébehandlingen kunne starte før den fysiske samlingen av tinget ville det være mulig å få ned møtetida til to dager. Noe som ville gitt vel så stor innsparing som å redusere antall representanter uten at demokratihensyn må vike.

Ved en reduksjon av Fylkestingets størrelse må man belyse både positive og negative sider.
Spørsmålet er: Hva vil man oppnå?

Økonomi
Demokrati
Deltakelse
Tidsbruk
Hvordan komme frem til de gode løsningene til det beste for Nordlands befolkning?
Partienes representasjon
Karriere
Polarisering

Venstre er skeptisk til en utvikling med flere profesjonelle politikere der de må ta permisjon/slutte i ordinære jobber. Demokratiet er avhengig av at de folkevalgte er vanlige folk med vanlige jobber. Det er viktig å ta vare på politiske systemer som gjør det mulig for alle yrkesgrupper å delta i politisk arbeid. Dagens tidsbruk i politikken er vel egentlig allerede i meste laget for en lekmann som også vil ivareta yrket sitt. Dette bør ikke forsterkes.

Nordland Venstre
V/Berit Woie Berg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**