Gjennombrudd for stor Steia-innsats, sier Ola Eggset

– Ordførerens svar på Venstres interpellasjon om Steiaprosjektet innebærer i realiteten et gjennombrudd for hva jeg vil kalle "omforent samhandling" på Steia, sier Venstres gruppeleder Ola Eggset. Det har vi ikke, med få unntak, hatt for mye av de siste 10-årene, derfor er det ekstra gledelig at at vi nå kan se i møte forpliktende samarbeid mellom oppsitterne om å satse på ei modernisering av Steia.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Ordførerens redegjørelse om at det både er vilje og evne til å gjøre nødvendige investeringer er i og for seg nye toner fra eiere og forretningsdrivende. Steia trenger betydelig opprusting og utvikling etter mange år med lav investeringslyst hos de fleste. Også derfor er det ekstra gledelig at det nå ser ut til å løsne, understreker Eggset. Han oppfordrer nå Steia-oppsitterne til å konkretisere planene sine snarest råd slik at de kan hensyntas i sentrumsplanarbeidet.

– Utviklingstiltakene på Steia vil ha konsekvenser også for hvordan det skal legges til rette for områdene rundt, blant annet for trafikk, parkering og boligutvikling, påpeker Eggset.

Alvdal Venstres interpellasjon til ordføreren lød:

Til ordføreren i Alvdal
Fra Alvdal Venstre v/gruppeleder Ola Eggset

Interpellasjon: Venstre er urolig for Steia-prosjektet mht framdrift og utvikling

Alvdal Venstre har stilt seg bak Steia-prosjektet og bidratt til å sikre så vel finansiering som et faglig relevant innhold så langt en har vært i posisjon til det. Av hensyn til blant annet arbeidsro for Steiaprosjektet formulerte Venstre forslaget til Fast utvalg for plansaker 18. september 2008 hvor dispensajonssøknadene for Steimosletta ble behandlet. Forslaget fikk enstemmig tilslutning. Prosjektet har nå pågått i mer enn to år, mange er involvert, mye arbeidstid og penger er brukt for å framskaffe underlag for videre planlegging, og mange ideer er blitt presentert. Venstre har ved flere anledninger påpekt behovet for å sikre forankring av utviklingsarbeidet mht oppsitteres evne og vilje til å gjennomføre nødvendige investeringer. Det er blitt hevdet fra prosjektledelsen og ordføreren at hovedfokus i prosjektet er å bringe fram ideer og mulighter for deretter å vurdere kostnader og finansiering. Ordføreren har dessuten forsikret at Jernbaneverket vil bruke penger på sine eiendommer på Steia, til og med "mye penger".
Parallelt med Steia-prosjektet pågår arbeidet med å revidere kommuneplanen for sentrumsområdende, dvs. tidligere kommunedelplan Skurlaget — Plassen, med planlagt ferdigstillelse i år. Venstre støtter rask framdrift i dette planarbeidet. Samtidig er det slik at de avveiningene og prioriteringene som gjøres i sentrumsplanen vil være avgjørende for Steia. Dette vil blant annet gjelde lokalisering av viktige fellesfunksjoner, forholdet Grindegga — Steia, utviklingen av riksveg 3, kommunikasjonen mellom Steia og elvene/samløpet og utviklingen av forbindelsen mellom Steia og områdene nord for Steibrua (Aukrustsenteret — Taverna — Steimosletta). I tillegg kommer arealbehovene knyttet til Storsteigens utvikling som Venstre mener kommunen må være særlig oppmerksom på. Derfor mener Venstre det haster med å komme videre med å avklare utviklingsmulighetene på Steia. Arbeidet med å framskaffe ideer og beskrive disse ved hjelp av tre arkitektfirmaer understreker så vel endringsbehovene som det tilhørende kapitalbehovet. Venstre mener tiden nå er moden for å avklare i hvilket omfang foreslåtte ideer i Steiaprosjektet lar seg realisere. Etter Venstres oppfatning avhenger mulighetene for å realisere utviklingsplanene av, i hovedsak, tre forhold:

1) Omforent forståelse av hovedretningen for Steias utvikling blant oppsittere/eiere.
2) En uttrykt vilje til å investere i egen eiendom, eventuelt vilje til å selge eiendom til investorer med evne og vilje til å utvikle eiendom.
3) Evne og vilje blant oppsittere/eiere til å samarbeide i retning av omforente mål, jfr. punkt 1.

Slike avklaringer krever prosesser av ulikt slag med oppsittere/eiere av alle berørte eiendommer som deltakere. Alvdal Venstre mener ordføreren bør ta initiativ til at slike avklaringer finner sted innenfor nærmere angitte tidsrammer.

Alvdal, 20. april 2010

For Alvdal Venstre
Ola Eggset
Gruppeleder

Og ordføreren svarte på kommunestyremøtet:

SVAR – INTERPELLASJON FRA VENSTRE VEDR. STEIAPROSJEKTET

Som ordfører vil jeg innledningsvis si at det er svært positivt at flere politiske partier viser interesse for Steia, og jeg synes det er flott med denne henvendelsen fra Venstre der dere signaliserer utålmodighet etter å få til framdrift i Steiaprosjektet.

Steiaprosjektet har pågått i snart to år, og har skapt stort engasjement hos innbyggere, oppsittere og næringsdrivende. Tilbakemeldinger fra oppsittere på Steia er at de tidligere har trodd at kommunen ikke har vært interessert i å utvikle Steia, og samtidig synes det som flere politikere har trodd at oppsittere på Steia ikke er interessert i å ta tak.

Prosjektet har lagt grunnlaget for en spennende sentrumsutvikling på Steia, stasjonsbyen som ble anlagt da Rørosbanen åpnet i 1877. Venstre sier at ordfører og prosjektleder har hovedfokus på å framskaffe ideer og muligheter. Det har vært fokus på dette fram til nå, men og på å skape engasjement blant innbyggere, næringsaktører, oppsittere og regionale aktører.

Jernbaneverket har gitt Alvdal kommune et fantastisk tilbud. De vil satse på stasjonsbyen Steia i sin verneplan som den stasjonsbyen på landsbasis som skal vernes. Dette gir store muligheter for sentrumsutviklingen på Steia — eller i "Stasjonsbyen Lilleelvedalen" som Jernbaneverket benevner den indre kjernen av tettstedet. Gjennom dette vil de forplikte seg til å ruste opp sine bygg, hage og andre uteområder.

Kommunedelplana vil legge viktige føringer for utviklingen på Steia og hvor forskjellige funksjoner vil havne. Kommunen har fokus på Storsteigen og utviklingen der, planavdelingen er i dialog med Hedmark fylkeskommune angående reguleringsplan for nytt fjøs, og Storsteigens framtidige behov er med i kommunedelplanarbeidet.

Det er nå viktig å komme videre i arbeidet med Steiaprosjektet, og komme i gang med konkrete tiltak. Styringsgruppa ønsker derfor at det utarbeides stedsutviklingplan og reguleringsplan for Steia. Dette vil legge grunnlaget for en handlingsplan, og at aktørene går sammen om å gjennomføre planlagte tiltak.

Evalueringsgruppa har gått gjennom alle innspill som er kommet fra arkitekter, kunstner, arbeidsgrupper og enkeltpersoner, og har nå lagt fram sine forslag til styringsgruppa. I forslaget ligger det inne et stort nytt forretningsbygg. Dersom Alvdal kommune åpner for dagligvarehandel på Steimosletta har vi ingen aktør som ønsker å oppfylle denne delen av reguleringsplana. Ei slik plan vil derfor bli helt uaktuell dersom 1500 m2 forretningsareal og nær 100 parkeringsplasser skal brukes til noe helt anna. Skal disse områdene brukes eksempelvis til boligformål i stedet, vil hele infrastrukturen på Steia bli annerledes. Det er derfor ikke mulig å gå videre med stedsutviklingsplan og reguleringsplan før kommunestyret bestemmer hva vi vil med Steia.

Jernbaneverket som en stor eiendomsbesitter og aktør, har som jeg sa uttykt et tydelig ønske om å ta Steia inn i sin landsdekkende verneplan . De er imidlertid klar på at de ikke vil gjøre det før Alvdal kommune avklarer hva vi vil med Steia. Det betyr at Jernbaneverket ikke vil bruke midler på Steia i 2010, men kan sette i gang arbeid i 2011 som er siste sjanse i denne forbindelse.

Venstre etterlyser i sitt spørsmål de ulike eiendomsbesitternes og næringsaktørenes interesse for å delta i dette arbeidet. Ordfører opplever interessen som svært stor. De fleste næringsaktørene sier at de har ventet på dette i flere år, og er svært positive til det som skjer i forhold til Steiaprosjektet.

Spar Østby ønsker å skifte fasade på den gamle butikken, og planlegger å bringe den tilbake til opprinnelig utseende, slik den var etter at den ble bygget opp igjen i 1918 etter en brann. De ønsker å skifte fasade, men hvor stor investering som skal gjøres oppfatter jeg henger sammen med hva Alvdal kommune tillater i forhold til Steimosletta. I Steiaprosjektet skal det settes i gang kurs i gamle restaureringsteknikker for å gjøre dette arbeidet riktigst mulig, med Østby-bygget som case.

En privat aktør forhandler med eierne om kjøp av Steien Hotell. De eventuelle nye eierne vil pusse opp hotellet i gammel stil, og de ønsker at bygget skal ha en samfunnsnyttig funksjon. Denne prosessen går framover, og det er mulig at vi på kommunestyremøtet 27. mai kan få mer informasjon om dette prosjektet. Dette avhenger av progresjonen i kjøpsprosessen.

Statens Vegvesen er involvert i Steiaprosjektet, og signalisere interesse for prosjektet. Veien fra Shell-krysset og opp til jernbaneovergangen er en arm av RV3, slik at de må også gå inn med midler i trafikkløsningene på Steia. Statens Vegvesen har dessuten hovedansvaret for trafikksikkerhetsløsninger i forhold til gjennomfartsåra RV3, noe som ikke minst er viktig for utviklingen på Storsteigen.

Nord Østerdal Elektroservice er aktivt med i Steiaprosjektet, og er innforstått med at reguleringen av Steia og bygging av ny dagligvarebutikk på 1500 m2 kan medføre at de må flytte. De har signalisert at de vil bidra til at slike at endringer kan skje.

Hva gjelder eiere av de andre næringsbyggene på Steia, er det positiv interesse fra alle unntatt en aktør. Denne ene aktøren er Coop Oppdal, som er tydelige på at de ønsker å bygge ny Prix- eller Marked-butikk på Steimosletta og fase ut butikken på Steia. Coop Oppdal har meldt inn behov for arealer på Steia dersom det ikke er mulig å bygge på Steimosletta. Evalueringsgruppa har klart å ta inn både store nok arealer til nybygg og en stor nok økning i antall parkeringsplasser i forhold til dagens løsning til at det bør være tilfredsstillende.

Det har vært mye "snakk" om hva som er de enkelte oppsitteres ansvar. Ordfører mener at Steiaprosjektet og oppsitterne har lik virkelighetsoppfatning av dette: De enkelte bygg er de enkeltes ansvar, så har vi fellesarealer som vil bli spleiselag mellom oppsitterne inkl Jernbaneverket, Statens Vegvesen, muligens fylkeskommunen og kommunen.

Ut fra dette kan jeg svare tydelig på spørsmålene fra Venstre:

1. Ja, det er en omforent forståelse for hovedretningen i utviklingen på Steia hos alle oppsittere/eiere unntatt Coop Oppdal.
2. Det er en uttrykt vilje til å satse på egen eiendom hos de aktørene jeg har nevnt ovenfor. Størrelsen på denne innsatsen er avhengig av om kommunestyret i Alvdal åpner for dagligvarehandel på Steimosletta, eller ikke. Dersom vi gjør det er interessen klart mindre hos Jernbaneverket og Hedmark fylkeskommune og den er også mindre hos næringsaktørene. Statens Vegvesens innsats er sannsynligvis også avhengig av om vi skal utvikle et tettsted med flere tettstedsfunksjoner, eller om vi skal utvikle et boligstrøk.
3. Det er evne og vilje blant oppsittere/eiere til å samarbeide i retning av omforente mål dersom politisk nivå i Alvdal gir tydelige signaler. Her vil jeg som ordfører si at det har ikke manglet på signaler fra oppsitterne, men det har ikke vært tydelige nok signaler fra politisk nivå om hva vi ønsker i denne saken.

Ordfører mener ut fra dette at kommunestyret så snart som mulig må avklare om det skal åpnes for dagligvare/detaljvarehandel på Steimosletta. Dette for å få ferdigstilt stedsutviklingsplan og reguleringsplan for Steia, for at Jernbaneverket tar stilling til Steia i deres verneplan, og for at oppsittere og næringsaktører får tryggere rammevilkår, slik at de tør å satse på å ruste opp Steia.

Alvdal, 29.04.10
Olov Grøtting, ordfører

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**