Les våre innspill til kommuneplanprosessen

Vil du vite hva Venstre mener er viktigst for å lykkes med den igangsatte kommuneplanprosessen så er du velkommen til å lese videre. Det notatet du kan lese ble skrevet allerede 2. februar, ble oversendt ordfører samme dag – og vi har også delt innholdet med flere av de andre partiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


God lesning – og kontakt oss gjerne hvis du vil vite mer!

OPPSUMMERING AV VENSTRES INNLEDENDE INNSPILL TIL KOMMUNEPLANPROSESSEN I GJERDRUM
Av Lars Peder Nordbakken
02.02.2010

Bakgrunn: Gjerdrum Venstres engasjement

Gjerdrum Venstre har helt siden oppstarten av lokallaget i 2005 vært opptatt av hvor viktig kommuneplanprosessen er for å legge bevisste og tydelige rammer for hvordan vi ønsker at Gjerdrum skal utvikle seg i fremtiden. I lokalvalgkampen i 2007 ga vi også uttrykk for at den videre utviklingen av det sentrale Ask-området er av spesielt stor betydning for Gjerdrumsamfunnet.

Vi gikk til valg på et program for et nyskapende, inkluderende og miljøvennlig lokalsamfunn — med en attraktiv, trivelig og levende møteplass i sentrum — landsbyen Ask.

Allerede fra første kommunsstyremøte har vi vært opptatt av å sikre både fortgang og prioritet på det viktige arbeidet med å utvikle ny kommuneplan for Gjerdrum — nettopp fordi det er dette arbeidet som mer enn noe annet legger rammene for hvordan Gjerdrumssamfunnet skal utvikle seg fremover. Vi har også gjentatte ganger tatt til orde for at det nå er avgjørende viktig å få til en helhetlig og planmessig utvikling av det sentrale Ask-området, slik at vi ikke mister handlefriheten som følge av at en serie enkeltprosjekter skaper en "bordet fanger" situasjon — som i ytterste konsekvens kan lede til en uheldig utvikling på tvers av lokalbefolkningens behov og ønsker. Det finnes mange skrekkeksempler på ødelagte tettsteder i Norge fra før — og Gjerdrum er utsatt for press som en sentralt plassert kommune midt i Norges raskest voksende region!

Hvor står vi i dag?

Det er bra utgangspunkt at vi er enige om at kommuneplanarbeidet i Gjerdrum skal bygge på den grunnleggende premissen at næringsutvikling ikke betraktes som et isolert tema, men i stedet ses i nær sammenheng med steds- og samfunnsutvikling i sin helhet.

Vi er imidlertid mer betenkt over at arbeidet med ny kommuneplan bare så vidt har kommet i gang — og egentlig burde startet våren 2008. Den første delen av kommuneplanprosessen består i å legge opp selve prosessen (planprogrammet) frem til ferdig kommuneplan, hva den skal inneholde, hvordan den skal foregå, hvordan lokalsamfunnet skal få anledning til å medvirke i prosessen mv.

Vi vil gjerne bidra til fremdriften i dette arbeidet, og vil konkret foreslå en prioritering av de viktigste temaene i planprosessen, samt to konkrete tiltak som vi mener er viktige i selve prosessen. Disse tankene er i hovedsak identiske med innspill gitt av undertegnede til kommuneplanutvalget 20.01.2010 (ppt-dokumentet) — kun foredlet litt videre.

Noen temaer er (litt) viktigere enn andre

Vi mener det er viktig å forsøke å utkrystallisere noen hovedprioriteter som grunnlag for den videre prosessen, selv om disse er foreløpige og vil kunne justeres underveis. Våre forslag til temabaserte prioriteringer bygger på en sentral tanke om at noen temaer løftes frem som de overordnet viktigste. For oss er dette følgende områder:

Gjerdrums identitet: Hvilke verdier og kvaliteter står Gjerdrum for og hvilke verdier og kvaliteter skal Gjerdrum stå for i fremtiden? Hva består Gjerdrums mest markante tiltrekkende særpreg i?

Gjerdrums posisjon på Romerike — og rammebetingelser for vår egen utvikling: Hva slags kommune skal Gjerdrum ta mål av seg å være, hvilken rolle skal vi fylle i utviklingen på Romerike — og hvordan påvirkes vi av blant annet fylkesvei 120 og utviklingen i våre nærmeste naboområder (Skedsmokorset, Kløfta, Holter osv.)

Steds- og næringsutvikling — hånd-i-hånd: Hvordan former vi rammene for fremtiden slik at Gjerdrum blir et stad mer attraktivt sted å vokse opp i, bo, leve og drive næring i? Hvordan kan vi utvikle stedet Ask slik at det tiltrekker et større mangfold av næringsvirksomheter, flere kunnskapsbedrifter mv?

Sentrumsutvikling på Ask: Hvordan skal vi forme det sentrale Ask slik at at vårt naturlige sentrum blir et mer attraktivt og levende møtested for mennesker, kultur, idrett, næringsliv, handel og service. Hvilke overordnede rammer skal vi legge slik at resultatet blir i tråd med lokalsamfunnets ønsker og langsiktige felles interesse?

Denne prioriteringen betyr naturligvis ikke at vi undervurderer betydningen av en lang rekke andre viktige temaområder, for eksempel prognoser for befolkningsutvikling, boligstruktur, kollektivtransport, tilgangen til marka, kommunesstruktur mv. Men, det betyr at vi mener det er svært viktig at vi evner å sette opp noen hovedprioriteter for å komme videre på en fornuftig måte.

Venstre foreslår to konkrete hovedgrep i den videre prosessen

Vi mener dessuten at vi må legge avgjørende vekt på å bruke våre knappe ressurser i kommuneplanarbeidet på det som er aller viktigst; det vil si på det som vi må anta bidrar sterkest til å fatte gode beslutninger og valg for hvordan Gjerdrum skal utvikle seg fremover. Mye er viktig, men noe er viktigst. Vårt overordnede syn på hvordan kommuneplanprosessen børe legges opp bygger på følgende grunnsyn:

For Venstre er det aller viktigste at vi 1) lytter nøye og virkelig får lokalbefolkningen i tale tidligst mulig, og 2) at vi involverer langt flere enn tidligere i selve arbeidet med å meisle ut hvordan vi vil at vår viktigste "allmenning" skal se ut i fremtiden: Det sentrale Ask-området.

Nettopp derfor har vi foreslått to viktige grep for lykkes i kommuneplanprosessen:

En bred innbyggerundersøkelse våren 2010: Kartlegge hva innbyggerne (og våre naboer) mener om Gjerdrum, Gjerdrums identitet og særpreg, samt hva innbyggerne mener er viktigst for dem og hva de mener om flere viktige utfordringer som vi står overfor i tiden fremover.

Åpen plansmie for utformingen av Ask sentrum: Vi foreslår helt konkret at det (etter mønster fra andre steder i inn- og utland) gjennomføres en åpen plansmie over 4-5 dager hvor alle interesserte (alt fra enkeltpersoner, barn, ungdom, velforeninger, lag- og foreninger, næringslivet, politikere, kommuneadministrasjon mv.) deltar i en åpen prosess for å dele informasjon, meninger og synspunkter, samt utvikle en konkret omforent detaljskisse for Ask sentrum som kan legges til grunn for arbeidet med ny arealplan og mer detaljerte reguleringsplaner.

Det handler også om et levende lokaldemokrati

Vi tror et mer levende lokaldemokrati skapes gjennom å lytte mer til innbyggernes behov, ønsker og meninger, samt involvere langt flere til å delta og påvirke utviklingen i sitt eget lokalsamfunn. Skal vi lykkes med det holder det ikke med liksom-lytting og liksom-involvering — det må være ekte og det må være oppriktig. Vi må gå fra fagre ord til ekte handlinger som betyr noe for folk i vårt lokalsamfunn.

Vi tror også at skal vi lykkes med å tenke nytt sammen, da er det helt avgjørende å invitere langt flere enn den vanlige lille kretsen av politikere, administrasjon, næringsliv og utbyggere. Også i dugnadsbygda Gjerdrum trenger vi å krysse noen tilvendte grenser, og være mer åpne for å få frem flere synspunkter og interesser i det viktige arbeidet vi nå går inn i — og som handler om hva som er i felleskapets langsiktige interesse.

Samarbeid er avgjørende

Vi synes det blir feil å fokusere på partipolitiske forskjeller nå. Det som teller for resultatet til slutt er at vi sammen utvikler en god felles virkelighetsforståelse først. Dermed får vi også et langt bedre felles grunnlag for å innta de meningene vi måtte finne på å innta — men på et kvalifisert og omforent grunnlag.

I den fasen vi nå er i må vi som ansvarlige politikere fokusere mer på samarbeid og samspill på tvers av partigrensene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**