Bedre barnevern

-Det må samordnes bedre mellom skole-, helse- og barnevernsektoren for å få et bedre barnevern, mener lokallagsleder Rolf Austgard.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Uttalelse fra Rolf Austgard, leder Målselv Venstre.

-Hver eneste politiker, innbygger og ansatt i barnevernet vil at de aller svakeste i samfunnet skal få den omsorg og den hjelp som de trenger, mener Rolf Austgard, som vil ha økt omsorg gjennom tilstrekkelig med ressurser og en organisering som forebygger og kan iverksette de tiltak som trengs rundt det enkelte barn

Austgard minner om at for ett år siden anbefalte kontrollutvalget at tverrfaglig og tverretatlig forebyggingsinnsats bør formaliseres i tråd med regelverket. Dette ble vedtatt av kommunestyret og rådmannen ble pålagt å følge opp anbefalingen. Etter en oppfølgingsrevisjon av iverksettingen av samarbeid mellom skole, helsestasjon, PPT og barneverntjenesten, svarer rådmannen at dette er ikke utført, fordi det er for svak bemanning. -Dette har vært påpekt av enheten i flere budsjettmøter, men kan ikke aksepteres, sier Austgard.

-Når et formelt forebyggende og lovbestemt samarbeid mellom skole, helsestasjon, PPT og barnevernet ikke blir iverksatt, er dette et organisatorisk problem som den politiske ledelsen ved ordfører og rådmannen må ta ansvaret for. At ingen tar initiativ til en tverrfaglig koordinering og prioritering på et lavere nivå er en svakhet ved dagens to-nivå organisering, sier Rolf Austgard, som har tatt det opp ved flere anledninger. -Hver av de 29 reultatenhetene har nok med sitt og uttrykker at det er bunnlinja de blir målt på, opplever Austgard.

Rolf Austgard, som også er diplomert internrevisor, fastslår at kontrollutvalgets oppgave er gjennom revisjoner å bekrefte om kommunen har en målrettet og kostnadseffektiv drift, pålitelig rapportering og overholdelse av lover og regler og følger opp de vedtak kommunestyre gjør for å nå disse målene. Han peker på at kommunestyrets vedtak etter forvaltningsrevisjonen i barneverntjenesten ikke er verken ivaretatt verken av den politiske ledelsen eller rådmannen. -Dette svekker legitimiteten til kontrollutvalget, kommunestyrets styringskraft, og aller verst det går utover de svakeste i samfunnet, sier Austgard.

Rolf Austgard annonserer at Venstre i neste kommunestyrmøte vil reise en interpellasjon om hvilke tiltak den politiske ledelsen har gjennomført og vil gjennomføre for at det lovbestemte og forbyggende samarbeidet mellom skole, helsestasjon, PPT og barnevernstjenesten blir iverksatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**