Miljøverndagen og Naturmangfoldåret 2010

Verdens miljøverndag ble stiftet i 1972 for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål. Datoen 5. juni ble valgt fordi det var på denne dagen at den første FN konferansen om miljø ble åpnet i 1972. I etterkant av denne konferansen ble FNs miljøprogram (UNEP) etablert. FN har valgt 2010 som Det internasjonale naturmangfoldåret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

FN

Foto: FN

Naturmangfoldet i verden har avgjørende betydning for oss mennesker, men går tapt i et for stort tempo. FNs internasjonale naturmangfoldår er en oppfordring til å handle — rettet mot både politikere, næringsdrivende og privatpersoner. Året er også en hyllest til mangfoldet og en anledning til å sette søkelyset på det mest verdifulle vi har — livet på jorda.

Amazonas regnskog

Foto: © Joao Virissimo | Dreamstime.com

Den globale økonomien påvirkes sterkt av hvordan naturen forvaltes. The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) har beregnet at årlige tap som et resultat av avskoging og forringelse av skog tilsvarer mellom tre og sju prosent av verdens bruttonasjonalprodukt.
Det burde være en tankevekker at mens forskerne hver dag oppdager nye arter og den rollen de har i naturen, blir enda flere utryddet for godt. På vår jordklode finnes det trolig over ti millioner arter, men bare litt under to millioner er beskrevet av vitenskapen. I Norge regner man med at det er omtrent 60.000 arter i Norge. Under 20.000 er vitenskaplig utforsket.

Grønn skog

Foto: A.Hovstø

Mangfoldet av liv på jorda minker. Menneskelig aktivitet står for ca 99 prosent av tapet. En av de viktigste enkeltårsaker til utryddelsen av enkeltarter på land er vår utnyttelse av stadig større arealer. Skogene hogges, myrene grøftes og naturområder blir lagt under asfalt. Vi er i ferd med å endre økosystemene raskere enn vi har gjort noen gang tidligere og uten at vi kjenner konsekvensene av dette for vår egen og andre arters overlevelse.

Det må rettes større oppmerksomhet mot spredning av "fremmede arter" i tradisjonelle økosystemer. Disse er en fare for biomangfoldet, dersom de reduserer artene som hører naturlig hjemme i disse økosystemene, gjennom konkurranse, som rovdyr eller gjennom overførsel av sykdommer. Siden attenhundretallet har fremmede arter vært ansvarlig for nesten førti prosent av all artsutryddelse der årsak har vært kjent.
Det framtidige naturmangfoldet vil i stor grad være avhengig av at menneskelige gjøremål blir mer skånsomme, spesielt hvordan vi bruker landarealer, hvordan vi produserer energi og hvordan vi verner områder. Vår forskning om naturen er enda mangelfullt, men vår kunnskap bør allikevel være god nok til at vi tar bedre beslutninger når det gjelder bevaring og fornuftig bruk av naturen.

Franziska Wika
Venstre
Mosjøen, 25.05.2010

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**