Flertallet igjen for motorvei i dagen på Tasta

KrF, Ap, Frp og Høyre stemte igjen for E39 Eiganestunnelen da Kommunalstyret for byutvikling påny behandlet saken torsdag kveld. Venstre fremmet forslag om å avvise planen og etterlyste nok en gang en gjennomtenkt overordnet samferdselspolitikk for Nord-Jæren istedet for å lede mest mulig trafikk inn i sentrumsområdene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Eiganestunnelen E39 Tasta

Foto: !

-Flertallets standpunkt er ikke overraskende, men likefult beklagelig, sier Helge Solum Larsen. Venstre har sloss mot den åpne motorveien gjennom Tasta i seks år, bedt om overordnede vurderinger og pekt på alternative løsninger. Flertallet har stemt for hver gang saken har vært til behandling, med henvisning til at det er nødvendig for andre veiplaner og for at man skal få midler fra staten. Det er de samme argumentene som ble brukt om Tjensvollkrysset.

FrP tok til ordet for folkavstemming om prosjektet i Stavanger Aftenblad etter at NAF har gjort det klart at prosjektet må stanses med henvisning til trafikkfaglige grunner. Partiet fulgte ikke opp dette utsagnet, men stemte derimot igjen lydig sammen med Arbeiderpartiet og Høyre. Begge disse partiene har gjort det klart at heller ikke denne gang vil lytte til faglige råd eller ta hensyn til mennesker og miljø på Tasta, les mer her >>

Venstres forslag var:

Forslag til reguleringsplan 2236 avvises.
Det fremlagte planforslaget viser at en stamveg med denne dimensjonen ikke kan innpasses i foreslått trase uten betydelige inngrep og vesentlige konsekvenser.
Det er ikke foretatt overordnet samferdselsplanlegging som sikrer at dette veganlegget ikke fører til en forverret trafikal situasjon på Nord-Jæren. Sammenblanding av lokaltrafikk med stamvegtrafikk er i strid en formålet til E39 som stamveg.

E39 Tasta

Foto: Statens vegvesen

Det konstateres at reguleringsplanarbeidet ikke har klart å besvare planprogrammets utfordringer, vedtatt i kommunalstyret for byutvikling 10 april 2008, i forhold til barn og unges oppvekstvilkår, konsekvenser for kollektivtransporten, inngrep/erstatning i kulturlandskap og friområder og nivå for støy. De alvorlige konsekvensene planforslaget gir blir ikke kompensert.

Planforslaget bryter med bystyrets vedtak i sak 46/08 – Støyfaglig utredning, bystyrets vedtak i sak 125/07 – Prinsipp for reguleringsplan, bystyrets vedtak i sak 13/06 – Kommuneplan 2006 — 2021 og bystyrets vedtak i sak 02/05 – Kommunedelplan 118k.

Tasta E39 Støy

Foto: !

Bearbeidelsen av planforslaget etter Fylkemannens oppheving av planen legger nå opp til •forverrede konsekvenser for berørte enn opprinnelig plan, både når det gjelder
krav til støysikringstiltak i §3,
•definisjon av nødvendige støytiltak som følge av avstandsberegning senterlinje veg og bolig som i henhold til fakta er under 30 meter,
•full uklarhet om kulvert forbi Tasta skole.
En forverret situasjon for berørte klagere, må vurderes opp mot Forvaltningslovens § 34.

Det registreres for øvrig at planforslaget er behandlet i henhold til feil planlov. Ettersom reguleringsplanen ble opphevet og lagt ut til nytt offentlig ettersyn, vil det være det nye regelverket som kommer til anvendelse. Regelverket ble endret 1. juli 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**