Nominasjonsprosessen i Rakkestad Venstre

Nominasjonsprosessen i Rakkestad Venstre har startet. Nominasjonskomiteen har sendt ut brev til alle medlemmer som du kan lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Til: Medlemmer i Rakkestad Venstre
Rakkestad, 27. mai 2010

Nominasjonskomiteen vil gjerne ha forslag til listekandidater til Venstres i Rakkestad for kommunevalget 2011

På årsmøtet i Rakkestad Venstre 29. januar 2010 ble det oppnevnt en nominasjonskomité til å lede nominasjonsprosessen frem mot kommune- og fylketingsvalget i 2011. Komiteen består av Villy Tjerbo (leder), Kirsti Svendsen og Tor Normann Nakkim.

Av den vedlagte fremdriftsplan for komiteens arbeid vil dere blant annet se at nominasjonsmøtet for Rakkestad Venstre er fastsatt til lørdag 6. november 2010. Nominasjonskomiteen inviterer herved alle medlemmer til å komme med forslag til listekandidater til kommunestyrevalget.

Vi ønsker tilbakemelding innen 31. juli 2010.

På grunnlag av de innkomne forslag, samtaler med de foreslåtte kandidater mv, vil nominasjonskomiteen innen 1. oktober 2010 lage en innstilling til valgliste som sendes medlemmene i Rakkestad Venstre. Listeforslaget er offentlig.

Det er ikke noen grense for hvem man kan nominere. Vedkommende behøver blant annet ikke å være medlem av Venstre. Nominasjonskomiteens jobb er å kontakte aktuelle foreslåtte kandidater for samtykke. For å kvalifiseres som kandidat må vedkommende fylle minst 18 år i 2011.

Vi ber om at forslagene sendes til leder av nominasjonskomiteen:

Villy Tjerbo, e-post: [email protected] :
Eller per post: adr Åssvingen 31, 1890 Rakkestad

På forhånd takk!

Vennlig hilsen

Villy Tjerbo (sign.)
Leder av nominasjonskomiteen
Rakkestad Venstre

Tlf: 48 23 79 87

Vedlegg:

1. Rakkestad Venstres bestemmelser om nominasjon (vedtektenes § 5. Styret —bokstav e)

Av vedtektenes § 5 Styret fremgår at det er styret i lokallaget som forbereder nominasjonen og setter ned nominasjonsnemnd. Alle medlemmer og kandidater til valglista skal etter vedtektene innkalles skriftlig til nominasjonsmøtet med 14 dagers varsel. Valglista settes opp på nominasjonsmøtet. Stemmerett på møtet har de medlemmer av Venstres organisasjon i kommunen som er over 15 år. Andre medlemmer av Venstreorganisasjoner i kommunen har talerett. Avstemming skjer som beskrevet i bestemmelsene for årsmøtet.

2. Fremdriftsplan for nominasjonskomiteens arbeid

Følgende fremdriftsplan legges til grunn for nominasjonskomiteens arbeid frem til nominasjonsmøtet for Rakkestad Venstre lørdag 6. november 2010:

Innen 10. april 2010
Leder i nominasjonskomiteen innkaller nominasjonskomiteen til konstituerende møte.

Innen 1. mai 2010
Nominasjonskomiteen konstitueres og komiteen vedtar fremdriftsplan som gjøres kjent for styret i Rakkestad venstre.

Innen 1. juni 2010
Nominasjonskomiteen inviterer alle medlemmer til å komme med forslag til listekandidater til kommunestyrevalget.

Innen 1. oktober 2010
Nominasjonskomiteens innstilling til valgliste sendes medlemmene i Rakkestad Venstre, eventuelt med hjelp fra styret. Listeforslaget kan offentliggjøres.

Innen 15. oktober 2010
Styret innkaller til nominasjonsmøte iht. bestemmelsene i vedtektenes § 5. med
14 dagers varsel.

Lørdag 6. november 2010
Nominasjonsmøte avholdes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**