Venstre tar aleneboende på alvor

Ensliges landsforbund etterlyser politikere som tar utfordringene aleneboende møter i det norske samfunnet i dag på alvor. Venstre tar dette på alvor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Følgende innlegg sto på trykk i Fredriksstad Blad 2. juni:

Siden 2006 har vi sett en tendens til at det vokser fram en negativ ulikhet mellom aleneboende og de som bor sammen med noen andre, både når det gjelder helse, bolig og økonomi. Dette er noe vi som politikere må ta inn over oss og gjøre noe med.

I dag bor det 850 000 personer alene i Norge. Det betyr at 40 pst. av landets husholdninger består av enpersonshusholdninger. I en rapport fra SSB som het «Aleneboendes levekår». fra 2006, er det noen viktige tall og noen viktige varsko som politikere må ta på alvor. Rapporten viser man at aleneboende tjener generelt mindre enn gjennomsnittet av befolkninge, de har generelt svakere yrkestilknytning, lavere utdanningsnivå og er hyppigere mottakere av sosialstønad, som bostøtte og sosialhjelp. Man definerer fattigdom på ulike måter, men det er helt klart at ut fra fattigdomsbegrepet er aleneboende den gruppen som øker mest og som henger mest etter i inntektsutviklingen. Dette er alarmerende.

Ett av de områdene hvor vi politikere kan gjøre noe for aleneboende er avgiftssystemet vårt. Vi har et gammeldags avgiftssystem som tar som utgangspunkt at en husstand består av flere inntekter, og hver husstand får fastavgifter uavhengig av antall beboere. NRK-lisensen er et godt eksempel, i tillegg har vi fastavgift på søppel, strøm, vann og telefon. Disse fastavgiftene bør beregnes etter forbruk og antall beboere, og ikke pr. husstand.

Veien inn i boligmarkedet er blitt vanskeligere i takt med de økende boligpriser, spesielt i byene. Skal man skal man klare å få aleneboende inn på boligmakedet, må man legge til rette for gode spareordninger, kombinert med nye typer eierformer. Ordningen med kommunale “‘Startlån” bør utvides, samtidig som man legger til rette for utbygging av flere utleie- og studentboliger.

Statistikken viser at aleneboende lever kortere enn mennesker som lever sammen med andre. Venstre mener at vi i dag har et helsesystem som egentlig forutsetter at du har noen som stiller opp for deg, for å lose deg igjennom et komplekst NAV-system og helsevesen. Slik skal det ikke være. Skal vi klare å gjøre noe med dette må man flytte ressursene nært folk, som Venstres velferdsreform legger opp til. Det er i din lokale helsetjeneste man faktisk kan ha en god oppfølging av hvert enkelt menneske.

Endringer i familiestrukturer og samfunnsstrukturer stiller krav til endringer i hvordan det offentlige tilbyr sine tjenester. Det er det på tide flere politikere oppdager snart.

Per E. Braseth-Ellingsen
Leder Fredrikstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**