Fare for mer oljeleting på Møreblokkene

(pressemelding) 28. april stilte Trine Skei Grande spørsmål til olje- og energiministeren angående åpningen av nye felt for oljeleting på Møreblokkene. Svaret fra ministeren kom 12. mai. – I stedet for å betrygge om at fiskeri- og miljøintressene blir tatt på alvor, åpner svaret for økt bekymring. Det haster med å etablere varig vern av petroliumsfrie områder, sier leder i Møre og Romsdal Venstre Jens Johan Hyvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Olje – og energiminister Terje Riis-Johansen viser i svaret til Grande til forvaltningsplanarbeidet. I 2009 ble forvaltningsplanen for Norskehavet vedtatt. Ved rulleringen av planen senest i 2014 skriver ministeren at en ut fra en “kunnskapsorientert tilnærming” vil se på Møreblokkene på nytt.

Trine Skei Grande på talerstolen under Venstres Landsstyremøte i Oslo 6. mars 2010.

Trine Skei Grande på talerstolen under Venstres Landsstyremøte i Oslo 6. mars 2010.
Foto: Daniel Rugaas

Nye blokker blir utlyst i 2014?
Områdene der det ble ble åpnet for leteboring i februar ligger i gyteområdende for norsk vårgytende sild og her finnes også store forekomster av kaldtvannskorallrev. Av svaret fra statsråden går det fram at det i 2014 kan bli aktuelt å åpne enda flere av de sårbare blokkene utenfor Mørekysten for oljeboring ved rullering av forvaltningsplanen for Norskehavet:

“I de områdene utenfor Mørekysten som ble utlyst i februar, er det blokker som ligger opptil området hvor vi ikke vil tildele konsesjoner før tidligst 2014, men hvor regjeringen og Stortinget har bestemt at det kan foregå petroleumsaktivitet nå,” skriver Riis-Johansen.

Jens Johan Hyvik

Jens Johan Hyvik
Foto: Venstre

– Slik jeg tolker svaret fra statsråden signaliserer regjeringen nye omkamper og at enda flere sårbare områder på Møreblokkene kan bli utlyst for leteboring i 2014. Med utlysingen i februar har regjeringen beveget oljeletingen midt inn i de mest sårbare områdene utenfor Mørekysten. Når regjeringen så langt ikke har tatt varslene fra egne etater alvorlig, er det grunn til å frykte for fremtiden, sier leder i Møre og Romsdal Venstre Jens Johan Hyvik.

– Jeg vil rope et varsko for den utviklingen vi aner tendenser til. Derfor haster det med å etablere petroliumsfrie soner som kan beskytte de viktige fiskeri- og miljøinteressene på Møreblokkene, sier han.

Miljøkrav
Spørsmålet fra venstreleder Trine Skei Grande lød: “Vil statsråden stille strenge miljøkrav til petroleumsaktivitet utenfor mørekysten, slik at hensynet til miljøverdier og fiskeriene blir ivaretatt nå som områdene er lyst ut? ”

I svaret til Grande skriver statsråd Terje Riis-Johansen blant annet: “En riktig balanse mellom hensynet til miljø, fiskeri, andre samfunnsinteresser og petroleumsvirksomhet er en svært viktig problemstilling som jeg tar svært alvorlig.”

Om miljøkrav ved åpningen av de nye letefeltene utenfor Mørekysten skriver statsråden:

“Her vil jeg stille strenge krav for petroleumsaktivitet. Kravene jeg vil stille innebærer blant annet at det ikke skal foregå leteboring i oljeførende lag i gyteperiodene for fisk og hekke- og myteperiodene for sjøfugl i vår- og sommersesongen.”

– Dette er naturligvis bedre enn ingen krav, men pr i dag er det ingen som har full oversikt over konsekvensene oljeleting kan få i dette sårbare området. Derfor har også regjeringens egne etater som Havforskningsistituttet advart mot dette. Kravene hjelper også lite for faren for ulykker som kan forplante seg over lang til. Det er bare å vise til det som nå skjer i Mexicogulfen, sier Hyvik.

– Les hele saken i Stortinget her.
– Se også egen samleside om denne saken.

Kontaktperson
Jens Johan Hyvik
mob 90899194
epost jjh(a)hivolda.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**