Kultursal kan bli til kulturhus

– Det bør bygges en ny kultursal som første byggetrinn på kulturhuset. En ny idrettshall ved Nittedal ungdomsskole kan frigjøre samfunnssalen til kulturlivet mens vi venter, sier gruppeleder Inge Solli (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Det er viktig at et bredt politisk flertall, kulturen og idretten står samlet om å skape gode arenaer. Hvis vi bruker tiden fram til kommunestyrets behandling av kultursal og idrettshall i juni på en god måte, kan vi få til et bredt kompromiss som står seg både på kort og lang sikt.

Inge Solli (V)

Inge Solli (V)

Kommunestyret har bedt om en utredning om hvordan et kulturhus skal realiseres i Nittedal. Rapporten som det såkalte Sømhovd-utvalget la fram for en stund siden inneholdt ingen analyse eller vurdering av det spørsmålet. Det ble bare konkludert med at det ikke var realistisk og økonomisk mulig å bygge et kulturhus i overskuelig framtid. Det lå ingen analyse eller økonomisk kalkyle bak et slikt synspunkt, bare det vi vil kalle synsing.

Men med bakgrunn i denne antagelsen satte komite for miljø og samfunnsutvikling i gang et arbeid for å vurdere en kultursal, alternativene var et tilleggsbygg ved Hagan Folkets Hus eller ombygging av Samfunnssalen ved Nittedal Ungdomsskole.

Nå har rådmannen lagt fram en sak der hennes innstilling er å avvente en konklusjon på bygging av kulturhus eller kultursal til etter at sentrumsplanen foreligger. Ut fra ønsket om å etablere et kulturhus sentralt i det nye utbyggingsområdet, virker dette standpunktet gjennomtenkt. Det er et poeng å tenke helhet rundt utvikling av et attraktivt sentrum midt i bygda.

Venstre ser likevel positivt på at det er politisk vilje til å bruke flere 10-talls mill kommunale kroner på utbygging av arenaer for kultur og idrett her i bygda. Det har ligget inne i Venstres alternative budsjetter de senere årene, og det er bra at flere partier ser at det finnes reelle behov innen kultur og idrett og at det er kommunens oppgave å etablere gode løsninger.

Når vi skal bruke kommunale midler, så er det viktig at de brukes på gode prosjekter der vi får kultur- og idrettsarenaer som dekker behovene og at vi har kontroll med kostnadene. Vi stiller et stort spørsmålstegn ved løsningen som innebærer en ombygging av samfunnssalen til kultursal. Kostnadene ved en slik ombygging er svært usikre. Det foreligger en gjetning på at det vil koste 20 mill kroner. Erfaringsvis er det mye større økonomisk usikkerhet rundt det å bygge om enn å bygge nytt. Hva hvis kostnadene øker til 30 – 40 mill kr, er det da en god investering? Vi tror ikke det, og vi er redd for at en slik investering nå utsetter byggingen av et kulturhus ytterligere.

En ombygd samfunnssal til kultursal vil ha store begrensninger i forhold til akustikk. Takhøyden er en begrensning i forhold til akustikken, men også i forhold til at amfiet blir lavere enn det man ville ha bygd i en ny kultursal eller kulturhus. Salen vil ha plass til rundt 270 publikummere, noe som vil være for lite for flere av de største kulturarrangementene i bygda.

Kulturlivet trenger en arena i løpet av relativt kort tid, og det er forståelig at mange er utålmodig siden kulturhuset har latt vente på seg. Kulturhustomta ved siden av rådhuset er valgt til 1000-årssted i Nittedal, og ligger godt til i forhold til både resten av sentrumsområdet og rådhuset/rådstua. Vi registrerer likevel at det ikke har vært politisk vilje til å gjøre nødvendige grep for å få omregulert denne tomta til kulturhusformål.

Finnes det så en felles løsning vi kan samle oss om? Erfaringen viser at det blir uforholdsmessig vanskelig å bygge kulturarenaer dersom det ikke er bred politisk enighet og at hele kulturlivet stiller seg bak.
Venstres forslag er derfor at vi raskest mulig utreder hvor og hvordan vi kan etablere en kultursal med noen støttefunksjoner som et første byggetrinn på et kulturhus. Vi må finne en tomteløsning som gjør at vi kan gå i gang raskt med etableringen av den nye kultursalen, og ha med oss at det må være utbyggingsmuligheter til et fullverdig kulturhus med et nytt bibliotek på et senere tidspunkt.
Et nybygg vil koste mer enn de 20 mill kronene som er tenkt brukt til å bygge om samfunnssalen, men usikkerheten rundt kostnadene vil være betydelig mindre ved nybygg enn ved en ombygging.

Hva så med idrettshallkapasiteten? Det er behov for større hallkapasitet, og det er mulig at det bør bygges en enkel sal slik komite for miljø og samfunnsutvikling har anbefalt. Den vil dekke et behov for økt kapasitet på kort sikt. Vi mener likevel at det må avsettes plass til en mer permanent idrettshall i det nye sentrumsområdet, som er egnet både til trening og konkurranser der det også er bra med publikumsplasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**