Kulturkort for ungdom i Nordland

Krav til institusjoner og arrangører av kulturarrangement som er støttet av Nordland Fylkeskommune, med svar fra fylkesrådet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Fylkesting 14.-17. juni 2010

Interpellasjon fra Franziska Wika, Venstre

Kulturkort

Foto: Logo

Kulturkortet – krav til institusjoner og arrangører av kulturarrangement som er støttet av Nordland Fylkeskommune

Nordland Fylkeskommune eier og driver prosjektet med Kulturkort for ungdom. Ung i Nordland har det daglige ansvaret. Kortene skal gi ungdom rabatter på alt fra teater til kino, idrettsarrangementer, konserter, etc. Kortet er ment for å skape en større rettferdighet, og gi ungdom like, og større muligheter for å delta på kulturarenaen. Dette skal skape synergieffekter som: forebygging på ulike plan, verdiformidling og i tillegg positive assosiasjoner til nærmiljøet og hjemkommunen. Gjennom dette håper man å kunne gi en langtidseffekt som innebærer mindre fraflytting og et vitalt og sprudlende kulturliv.

I desember 2009 vedtok Fylkestinget i sak 141/09 en utvidelse av prøveperioden for Kulturkortet med to år. Forsøksordningen med kulturkortet har gitt gode resultater. Det gjenstår fortsatt mye arbeid og utfordringer, men Nordland skiller seg ut i fra de ti andre fylkene som var med i den nasjonale forsøksordningen. I følge en rapport fra IRIS (International Institute of Stavanger) skiller Nordland seg ut sammenlignet med de øvrige utprøvingsfylkene. Det er spesielt breddetilbudet og en forankring i målgruppa, gjennom Ungdommens fylkesting som gjør at Nordland er kommet langt i dette arbeide.
Fram til høsten 2009 har 27 av Nordlands 44 kommuner signert intensjonsavtaler med Nordland fylkeskommune om å arbeide for gode kulturkortløsninger.
Venstre ønsker en forsering av arbeidet for å få flere samarbeidspartner for at ungdommen i Nordland kan bruke Kulturkortet til flere arrangementer og kulturtilbud i alle kommuner i Nordland Fylke. Vi foreslå derfor at alle kulturinstitusjoner og arrangører av kuklturarrangementer som motta fylkeskommunal støtte, bør forplikte seg til å gi tilbud til kulturkortinnehavere.

Mitt spørsmål til Fylkesråden er:

Hvor mange kommuner har signert intensjonsavtaler våren 2010?
Kan Fylkesråden støtte forslaget om at det stilles krav til alle kulturinstitusjoner og arrangører som motta fylkeskommunal støtte om å gi tilbud til kulturkortinnehavere?

Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord svarte som følger i fylkestinget 16.juni:
Det er gledelig å konstatere at kulturkortet for ungdom i Nordland har blitt en stor suksess. Hele 24.000 ungdommer har benyttet seg av de mulighetene som ligger i dette tilbudet, og dermed fått rimeligere tilgang til mange kultur- og aktivitetstilbud. Initiativet til kulturkortet kom fra Ungdommens fylkesting, og jeg er svært glad for at dette har blitt såpass godt tatt i mot, både av ungdommene selv og de mange arrangørene og tilbyderne. Vi er nå i ferd med å gjennomføre ei undersøkelse om bruken av kulturkortet, og vi vil legge vekt på resultatet av denne når vi skal utforme veien videre for dette prosjektet. Fylkesrådet har lagt vekt på å videreføre og utvikle det gode samarbeidet med de 27 kommunene som har inngått avtale om bruk av kulturkortet, fremfor å få flest mulig kommuner med i denne omgang. Jeg har et sterkt ønske om — og har god tro på — at vi etter hvert skal greie å få alle de 44 kommunene i Nordland med i dette arbeidet. I dag oppfordrer vi alle som får tilskudd fra Nordland fylkeskommune om å gi minimum 25% rabatt til ungdom som kan fremvise kulturkort. Fylkesrådet vil vurdere å forsterke dette ved å stille et tydelig krav til mottakerne av tilskudd, slik at disse blir forpliktet til å gi rabatt til innehavere av kulturkort.

Fylkesrådet er svært glad for den positive mottakelsen som kulturkortet har fått, og vi ser fram til å utvikle denne ordninga videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**