Fremmet uttalelse om helikopterkompetansesenter

Fylkestinget vedtok enstemmig denne uka en uttalelse for lokalisering av en helikopterkompetanssenter på Bardufoss. Forslaget ble fremmet av Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Uttalelse fra Fylkestinget i Troms sin samling i juni 2010
Forslagstiller Tone Rasmussen, Troms Venstre

Nasjonalt kompetansesenter for helikopter til Bardufoss

Troms fylkesting er kjent med at Stortinget har vedtatt at 334-skvadronen med nytt NH-90 fregatthelikopter, 337 skvadronen med nytt NH-90 kystvakthelikopter og 339 skvadronen med Bell 412 helikopter skal organiseres under en felles ledelse på Bardufoss flystasjon. Regjeringen anbefaler ytterligere at Bardufoss flystasjon skal utvikles som hovedbase for Forsvarets fremtidige helikopterstruktur.

Industrien i Norge tok høsten 2007 et initiativ for å se på muligheten for å etablere et felles, nasjonalt kompetansesenter for helikoptertjeneste. Målsetningen var å bidra til nasjonal verdiskapning og utvikling av en konkurransedyktig luftfartsindustri gjennom en strategisk samordning av militære og sivile kompetanseressurser. Regjeringen bevilget 8 millioner kroner til flyindustrien for å gjennomføre studien for en mulig etablering av et nasjonalt kompetansesenter for helikopter basert på innfasing, drift og vedlikehold av NH-90 helikoptrene i Forsvaret.

En naturlig utvikling av et nasjonalt kompetansesenter for helikopter er tilknytting til områder som forskning og høyere utdanning, ambulanse og redningstjeneste, miljø og ressursovervåkning, Forsvaret, sivil luftfart og behov innenfor olje- og offshore virksomhet, samtidig som satsningen på nordområdene blir ivaretatt.

Med en etablert flyskole tilknyttet Universitetet i Tromsø, Luftforsvarets flyskole, et etablert vedlikeholds- og flymiljø samt teknisk flyfagutdanning ved videregående skole i indre Troms, vil det være naturlig å legge et nasjonalt kompetansesenter for helikopter til Bardufoss. Dette vil bidra til rasjonell drift av den fremtidige helikopterflåten. Det operative tyngdepunktet vil være Nord-Norge, og Bardufoss har nærhet til prioriterte operasjonsområder. Troms fylkesting registrerer at regjeringen har valgt å ikke sende høring om mulig etablering av nasjonalt kompetansesenter for helikopter datert 9.4.2010, til Troms fylke.

Fylkestinget ber Regjeringen følge opp sine egne anbefalinger for helikopterstruktur og sikre at det nasjonale kompetansesenter for helikopter blir lagt til Bardufoss.

Tone Rasmussen, V, Tor Zachariassen, AP, Britt Skinstad Nordlund, H, Widar Skogan, KrF, Ivar Prestbakmo, SP, Frode Bygdnes, R, Ellen Øseth, SV, Line M. Haugan, FrP, Roy Waage, KP, Eva Solstad (Uavh.)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**