Motorvegen på Tasta vedtatt

Arbeiderpartiet, Høyre og KrF stemte igjen for plan 2236 for Eiganestunnelen. De fikk støtte også fra Frp som stemte for bompengeprosjektet. En modig utbryter, Kjetil Clementsen, brøt ut fra flertallspartiene. Venstres Helge Solum Larsen pekte på at prosjektet ikke løser trafikale utfordringer på Nord-Jæren. Prosjektet øker i følge NTP utslippene av klimagasser med 11000 tonn, mens bystyret i samme møte lovet kutt i klimagassutslipp fra transport med 45000 tonn innen 2020. – Det er langt mellom ord og handling, sier Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Helge Solum Larsen på talerstolen under Venstres Landsstyremøte i Oslo 6. mars 2010.

Foto: Daniel Rugaas

Helge Solum Larsen, Stavanger bystyre, 14. juni 2010 (kontrolleres mot fremføring):

I dag åpnet Tjensvollkrysset. I sluttfasen av byggeprosjektet kom det til uttrykk en diskusjon som forteller svært mye om folks oppfatninger av samferdselsutfordringer kontra den planlegging som faktisk finner sted.
Jeg er, Ordfører, ikke sikker på om ikke Eiganestunnelen vil bli diskutert på en liknede måte dersom flertallet her i salen gjentar det vedtaket de foretok i kommunalstyret for byutvikling.

Venstre er tilhengere av å satse på våre regionale stamveger, men vi er ikke tilhengere av å prøve å løse lokale trafikale utfordringer med nasjonale vegprosjekter, og vi er heller ikke tilhengere av en samferdselsplanlegging som baserer seg på å ta noen hundre meter om gangen. Det er det som skjer i denne saken.

Formålet med E39, Eiganestunnelen, er at "Prosjektet skal vere ein del av E39 Kyststamvegen mellom Kristiansand og Trondheim og inngå i det overordna transportnettverket i landet. ( ) Bygging av Eiganestunnelen skal avlaste lokalvegnettet for gjennomgangstrafikk. Det er eit mål at prosjektet fører til miljøforbedring langs eksisterende veg og at vegutbygginga fører til reduksjon i trafikkulykker."
Det er svært beklagelig at vegmyndighetene legger fram en slik plan som dette som bryter med dette formålet. Det er svært beklagelig at flertallet aksepterer det.

Eiganestunnelen E39 Tasta

Foto: !

Venstre har arbeidet kontinuerlig med å peke på alternativer til dette trasevalget helt siden kommunedelplanen 118k ble lagt fram i 2003, det førte også til tilleggsutredningen i 2004 som viste at vi hadde andre valg. Hvorfor en på denne måten vil påføre mennesker og miljø på Tasta disse dramatiske konsekvensene er vanskelig å forstå når vegmyndighetene selv har vist at det finnes utmerkede alternativer.

Det fremlagte planforslaget viser at en stamveg med denne dimensjonen ikke kan innpasses i foreslått trase uten betydelige inngrep og vesentlige konsekvenser.

Det er ikke foretatt overordnet samferdselsplanlegging som sikrer at dette veganlegget ikke fører til en forverret trafikal situasjon på Nord-Jæren.
Tvert om så viser trafikktall at denne løsningen for E39 vil øke trafikkbelastningen på de tilstøtende vegene. Planen legger altså opp til å forsterke de trafikale utfordringene vi har i stedet for å minske de. Trafikkrapporten for prosjektet dokumenterer dette til fulle. Den viser at med Eiganestunnelen vil det bli mer trafikk over Tjensvollkrysset, Kannik og Madla/Våland. Trafikkrapporten slår også fast at kollektivandelen vil synke som følge av tiltaket.
Hele problemet med prosjektet er at man blander lokal — og gjennomgangstrafikk. Det er kombinasjonen av gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk som ødelegger for hverandre.

Venstres har siden 2004 pekt på den lange miljøtunnelen som strekker seg helt forbi Eskelandsveien mot Høye. Dette alternativet ble foreslått at Vegvesenet i 2004, som det såkalte Alternativ 2, da kommunedelplanen 118k for E39 ble behandlet. Denne løsningen vil til forskjell fra de andre alternativene som nå diskuteres, skåne Tasta for de negative konsekvensene av vegen. Det er også særdeles interessant at også NAF har tatt til ordet for å finne alternativer til det dette forslaget legger opp til. (se NAFs syn her >>)

Tasta E39 Støy

Foto: !

Hva fylkesmannen har gjort i denne saken er også verdt en egen studie:
Det ble først gitt håp til Tastas beboere og brukere av friområdene ved Stokkavatnet at de endelig skulle bli hørt — men så snudde plutselig fylkesmannen tvert tilbake uten at det er noen konkrete forbedringer i planen for å motvirke trafikkstøyen. Merkelig!

Det har blitt framført mange argumenter i årenes løp for hvorfor vi ikke kan gjøre noe annet enn akkurat det som ligger på bordet .
Nå er det argumentet om penger fra staten som blir brukt men staten har bare satt av 800 millioner til prosjektet. Dette er først å fremst en enormt bompengeprosjekt. Kostnadene i 2005-kroner er minimum 1.6 mrd og det er før prislappen kommer for alle støyskjermingstiltakene.
Resten må vi betale selv ved bompenger. Vi vet bare ikke hva vi skal måtte betale
Vegvesenet har gjort det klart at kulvert er kommunens ansvar. Behov for støytiltak vil vi i følge saken få klarhet i etter at vegen er bygd. Det må være klart at prosjektet kommer til å ha sugerør ned i bompengeringen i mange år framover.

E39 Tasta

Foto: Statens vegvesen

Det er svært beklagelig at gjennomgangstrafikk på denne måten ledes inn i det sentrale Stavanger og at spesielt mennesker på Tasta må betale prisen. Jeg tar opp Venstres reviderte forslag om at denne planen avvises.

Venstres alternative forslag:

65/10 PLAN 2236 REGULERINGSPLAN FOR E39 DAGSONE EIGANES NORD EIGANES OG VÅLAND OG TASTA BYDELER.

Forslag til reguleringsplan 2236 avvises.
Det fremlagte planforslaget viser at en stamveg med denne dimensjonen ikke kan innpasses i foreslått trase uten betydelige inngrep og vesentlige konsekvenser.

Det er ikke foretatt overordnet samferdselsplanlegging som sikrer at dette veganlegget ikke fører til en forverret trafikal situasjon på Nord-Jæren. Sammenblanding av lokaltrafikk med stamvegtrafikk er i strid med formålet til E39 som stamveg.

Det konstateres at reguleringsplanarbeidet ikke har klart å besvare planprogrammets utfordringer, vedtatt i kommunalstyret for byutvikling 10 april 2008, i forhold til barn og unges oppvekstvilkår, konsekvenser for kollektivtransporten, inngrep/erstatning i kulturlandskap og friområder og nivå for støy. De alvorlige konsekvensene planforslaget gir blir ikke kompensert.

Planforslaget bryter med bystyrets vedtak i sak 46/08 – Støyfaglig utredning, bystyrets vedtak i sak 125/07 – Prinsipp for reguleringsplan, bystyrets vedtak i sak 13/06 – Kommuneplan 2006 — 2021 og bystyrets vedtak i sak 02/05 – Kommunedelplan 118k.

Etter at Fylkemannens opphevet opprinnelig plan er denne bearbeidet slik at dette fører til forverrede konsekvenser for berørte, både når det gjelder
· krav til støysikringstiltak i §3,
· definisjon av nødvendige støytiltak som følge av avstandsberegning senterlinje veg og bolig som i henhold til fakta er under 30 meter,
· full uklarhet om kulvert forbi Tasta skole.
En forverret situasjon for berørte klagere, må vurderes opp mot Forvaltningslovens § 34.

FV446 mellom Reinskau og E39 er også innenfor prosjektets ansvarsområde. Her vil det bli en dobling av trafikkmengde til minst 25000 ådt og dobling at støynivå. Denne strekningen skulle vært ferdig planlagt gjennom plan 2267 som skulle vært sluttbehandlet sammen med plan 2236, uten at dette har skjedd. Det er uavklart om strekningen kan støyskjermes i henhold til regelverk, slike tiltak burde vært omtalt gjennom rekkefølgekrav.

Det registreres for øvrig at planforslaget er behandlet i henhold til feil planlov. Ettersom reguleringsplanen ble opphevet, vil det være det nye regelverket som kommer til anvendelse. Regelverket ble endret 1. juli 2009.

Helge Solum Larsen (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**