Felles økonomiplan fra de borgerlige

I dag vil Høyre, Frp, Venstre og KrF legge fram et felles forslag til revidert økonomiplan for perioden 2011-2013. – For oss er det viktig å vise at vi kan samarbeide for å sikre innbyggerne i Trondheim et best mulig tjenestetilbud samtidig som vi driver økonomisk ansvarlig politikk, sier gruppeleder Jon Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Jon Gunnes

Foto: Rune Kongsro

– Trondheim kommune har de siste årene hatt tøffe budsjettbehandlinger med til dels store nedskjæringer, og også denne gangen er det en krevende prosess. Men nettopp derfor er det også viktig å bli enige om hva det er viktigst å prioritere, sier Gunnes. I innledningen til forslaget kommer det klart fram hva som er de fire partienes prioriteringer:

“Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti vil prioritere en god og trygg eldreomsorg og en skole for kunnskap og like muligheter. Vi vil sikre at barn som opplever omsorgssvikt får hjelp når de trenger det, at rusmisbrukere får et bedre tilbud og at sosialhjelpssatsene heves. Usikker økonomi og dårlig styring gjør det vanskelig å nå disse målene.

Omstilling av kommunens virksomhet er en forutsetning for å kunne gi gode tjenester og styrke innsatsen på de områdene vi ønsker å prioritere. Det er et betydelig potensial for effektivisering og omstilling i Trondheim kommune. Noe av dette potesialet må finnes innen kommunens egen organisasjon, og noe av det gjennom styrket samarbeid med private. M ålet med våre innsparingsforslag er å få økonomisk handlingsrom til å prioritere de viktigste av kommunens kjerneoppgaver; eldreomsorg, skole og mer til dem som trenger det mest.

De senere års uro i kommunen viser behovet for politikere som er villige til å ta ansvar og styre byen. Med dette forslaget viser Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti at vi har vilje til å ta ansvar for å skape en bedre kommune.”

For Venstre har de viktigste sakene vært å prioritere:

Styrket lærertetthet og styrking av lærernes kompetanse.
Læreren er den viktigste ressursen i skolen. Vedtatt budsjett innebærer imidlertid en reduksjon i antall lærerstillinger i 2010. For blant annet å styrke tidlig innsats i skolen ønsker vi blant annet å øke lærertettheten. Vi vil også styrke styrke kompetansehevingen for lærerne, særlig innen basisfagene matematikk, norsk og fremmedspråk. I dag er videreutdanningsmodellen 40/40/20 for lærere for dårlig økonomisk kompensert fra staten. I tillegg til å kreve styrket statlig innsats må kommunen prioritere sin tildeling til dette formålet langt høyere.

Sosialstønad på statens minstenorm.

Trondheim kommune skal opp på nasjonal norm. På veien dit vil vi først prioritere de grupper som har det vanskeligst i forhold til fattigdomsprofil og egen mulighet for arbeid, samtidig som vi vil bidra mer aktivt med tiltak for at de med størst arbeidsevne ikke blir langtidsmottakere av sosialhjelp.

Idrettsanlegg, skoler og opprustning av torvet

Bystyret har vedtatt betydelige investeringer i årene fremover. Mange av disse kan gjennomføres i samarbeid med private investorer, både for å redusere samlet kostnad i investeringene og for å redusere kommunens behov for låneopptak. Rådmannen bes om å utrede hvordan kostnadene kan reduseres i hvert enkelt prosjekt. Bystyret ønsker spesielt å gjennomføre prosjektene ny Åsveien skole, ny Spongdal skole, idrettspark og flerbrukshall ved Utleira og opprusting av Torvet på denne måten. Bystyret ønsker at den videre veksten i barnehagekapasitet skal løses ved etablering av private barnehager fremfor offentlige.

Hele forslaget til økonomiplan kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**